REKLAMA

AILLERON S.A.: wyniki finansowe

2020-04-30 19:23
publikacja
2020-04-30 19:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_Ailleron_SA_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 140 661 117 730 32 698 27 591
II. Koszt własny sprzedaży 107 603 85 425 25 013 20 020
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 33 058 32 305 7 685 7 571
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 102 6 122 954 1 435
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 779 5 850 414 1 371
VI. Zysk (strata) netto 499 5 011 116 1 174
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) 0,04 0,41 0,01 0,10
VIII. Suma całkowitych dochodów 499 5 011 116 1 174
IX. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 927 8 531 1 378 1 999
XI. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 3 400 - 3 177 - 790 - 745
XII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 1 880 - 6 910 - 437 - 1 619
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 6 170 5 523 1 434 1 294
XIV. Aktywa trwałe 54 907 57 119 12 894 13 283
XV. Aktywa obrotowe 79 513 79 851 18 672 18 570
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 170 5 523 1 449 1 284
XVII. Aktywa razem 134 420 136 970 31 565 31 853
XVIII. Kapitał własny 86 948 86 731 20 418 20 170
XIX. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 870 862
XX. Zobowiązania długoterminowe 8 339 12 954 1 958 3 013
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 39 133 37 285 9 189 8 671
XXII. Pasywa razem 134 420 136 970 31 565 31 853
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody ze sprzedaży 117 439 108 692 27 300 25 473
XXIV. Koszt własny sprzedaży 94 248 80 404 21 909 18 844
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 191 28 288 5 391 6 630
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 4 513 3 219 - 1 049 754
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 6 679 2 897 - 1 553 679
XXVIII. Zysk (strata) netto - 6 164 2 793 - 1 433 655
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) -0,50 0,23 -0,12 0,05
XXX. Suma całkowitych dochodów - 6 164 2 793 - 1 433 655
XXXI. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 296 6 993 69 1 639
XXXIII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 3 074 - 3 240 - 715 - 759
XXXIV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 1 756 - 6 622 408 - 1 552
XXXV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 2 887 3 908 671 916
XXXVI. Aktywa trwałe 47 095 49 302 11 059 11 466
XXXVII. Aktywa obrotowe 68 305 73 458 16 040 17 083
XXXVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 887 3 908 678 909
XXXIX. Aktywa razem 115 400 122 760 27 099 28 549
XL. Kapitał własny 67 574 74 020 15 868 17 214
XLI. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 870 862
XLII. Zobowiązania długoterminowe 11 792 12 900 2 769 3 000
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 034 35 840 8 462 8 335
XLIV. Pasywa razem 115 400 122 760 27 099 28 549


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,3018 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2019,


- 4,2669 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2018.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,2585 – kurs NBP z dnia 31.12.2019 r. - Tabela A kursów średnich nr
251/A/NBP/2019,


- 4,3000 – kurs NBP z dnia 31.12.2018 r. - Tabela A kursów średnich nr
252/A/NBP/2018.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Ailleron SA_Skonsolidowany Raport Roczny_2019.pdfGK Ailleron SA_Skonsolidowany Raport Roczny_2019.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Ailleron SA za 2019 rok, zawierający:
- List Prezesa do Akcjonariuszy,
- Wybrane dane finansowe,
- Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA,
- Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta,
- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Ailleron SA w 2019 roku,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Rafał Styczeń Prezes Zarządu
2020-04-30 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-04-30 Adam Bugaj Wiceprezes Zarządu
2020-04-30 Piotr Skrabski Członek Zarządu
2020-04-30 Tomasz Król Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Daria Ślęzak Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki