Zabezpieczenie spłaty kredytu i pomoc de minimis

Na fundusze europejskie z puli pieniędzy przeznaczonej na lata 2014-2020 trzeba jeszcze trochę poczekać. Lukę w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych dla mikro-, małych i średnich firm wypełnia gwarancja de minimis spłaty kredytu, która ostatnio została rozszerzona na kredyty inwestycyjne i rozwojowe. Nadal nie może jednak przekroczyć 3,5 mln zł.


Dla kogo gwarancja?

Przedsiębiorcy, którzy planują sfinansować przedsięwzięcia inwestycyjne ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej, muszą jeszcze trochę poczekać na ogłoszenie konkursów, w ramach których będzie można ubiegać się o wsparcie. Planuje się bowiem, że programy operacyjne na lata 2014-2020 ruszą w połowie przyszłego roku. Obecnie bardzo pomocnym instrumentem wsparcia ułatwiającym dostęp do środków finansujących rozwój i innowacje jest gwarancja de minimis spłaty kredytów inwestycyjnych. To nowość, gdyż do 18 listopada br. mogła być udzielana jedynie na spłatę kredytów obrotowych, czyli tych na bieżącą działalność firm. Mimo to i tak cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Z tej formy pomocy do końca października br. skorzystało aż 26 tys. firm, wartość kredytów zaciągniętych dzięki gwarancjom sięgnęła 9 mld zł, a łącznie BGK udzielił gwarancji na kwotę około 5,15 mln zł.

Gwarancja może być udzielona mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który posiada zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową. Oceny tej dokonuje bank kredytujący, który ma podpisaną umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.


Koszty zabezpieczenia

Gwarancja de minimis w odniesieniu do zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego (inwestycja lub wydatki, które wpływają na rozwój działalność firmy) może być udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy. Nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu. Koszty jej udzielenia są niskie, gdyż stawka prowizji za jej udzielenie wynosi 0,5% w stosunku rocznym.


Pomoc de minimis

Gwarancja spłaty kredytu udzielana jest przedsiębiorcy w formie pomocy de minimis. Ma ona swoją wymierną wartość, którą wylicza się w oparciu o program pomocowy, tzn. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez BGK pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. z 2013 r. poz. 239). Powołany program pomocowy zakłada, że ekwiwalent dotacji brutto wynosi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji. Zatem dla wyliczenia wartości pomocy de minimis należy kwotę gwarancji pomnożyć przez 13,33%, a następnie podzielić przez średni kurs euro NBP z dnia udzielenia gwarancji. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca zamierza zaciągnąć kredyt inwestycyjny o wartości 500 tys. zł, to kwota gwarancji będzie równa 60% kwoty kredytu, czyli 300 tys. zł. Wartość pomocy de minimis wyniesie 13,33% kwoty gwarancji przeliczanej na euro, czyli 9.522,57 euro (przy kursie z dnia 22.11.2013 r. 1 euro - 4,1995 zł).


Po gwarancje do banku

Dla otrzymania gwarancji de minimis przedsiębiorca nie musi występować z wnioskiem o jej udzielenie do BGK. Wniosek należy bowiem złożyć w banku kredytującym, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt. Bank ten weryfikuje nie tylko zdolność kredytową przedsiębiorcy, ale również ocenia, czy może być udzielona pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji 1998/2006/WE w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu… Dla przedsiębiorcy oznacza to m.in., że nie może przekroczyć limitów pomocy de minimis. Łączna jej wartość dla jednego przedsiębiorcy, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego).


Gwarancja de minimis to forma zabezpieczenia spłaty kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca go nie spłacił w określonym terminie.


Do przedsiębiorcy, który będzie ubiegał się o kredyt inwestycyjny z gwarancją de minimis, znajdzie zastosowanie cała gama przepisów dotyczących udzielania tej pomocy. Tak jak to jest we wszystkich programach objętych tym rodzajem wsparcia, nie będzie mógł jej uzyskać przedsiębiorca działający w tzw. sektorach wykluczonych. Oznacza to, że gwarancją nie może być objęty kredyt przeznaczony na finansowanie m.in. produkcji podstawowej produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.

autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 2013-12-05

Nagrody, premie i odprawy wypłacane pracownikom. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 ~antydotacje

Jest kilka programów pomocowych dla mikro i małych firm, których zadaniem jest wypełnienie luki o której pisze ~gusters. Na rynku dostępne są środki unijne w postaci pożyczek i poręczeń oferowane przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Fundusze te w znakomitej większości mają za zadanie wspieranie własnie Przedsiębiorców, którzy mają dobry pomysł na biznes i brak możliwości pozyskania finansowania w bankach. Programy te to m.in Inicjatywa JEREMIE oraz "Wsparcie w Starcie" ...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~gusters

Podstawowym problemem dla małych i średnich firm jest to, że banki, poza fm, nie mają dla nich oferty kredytowej i wszędzie niemal są oni zbywani.

!
Polecane
Najnowsze
Popularne