Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

Kalkulator odsetkowy Bankier.pl pozwala obliczyć wysokość odsetek związanych z nałożeniem odsetek ustawowych lub odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych (są zaokrąglane do pełnych złotych).

Odsetki ustawowe to odsetki uregulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Stosuje sie je zarówno do umów gospodarczych, na przykład pomiędzy kontrahentami, jak i w przypadku umów cywilnoprawnych pomiędzy osobami nie prowadzącymi dziłalności gospodarczej.

Odsetki podatkowe to odsetki naliczane przez organy skarbowe z tytułu nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Sposób ich naliczania reguluje Ordynacja podatkowa.

Naliczanie odsetek

Odsetki ustawowe i podatkowe: jeżeli termin zapłaty zaległości przypada na niedzilę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 K.c). Dni ustawowo wolne od pracy są wskazane w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4. poz. 28 ze zm.).

Odsetki ustawowe: na gruncie przepisów prawa cywilnego sobót nie traktuje się jako dni wolnych od pracy, które powodowałyby przesunięcie terminu zapłaty.

Odsetki podatkowe: dodatkowo jeśli ostatni dzień terminu zapłaty przypada na sobotę, to dzień ten również uznaje się za dzień wolny, a w konsekwencji za ostatni dzień zapłaty zaległości uważa sie następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (przykładowo, jeżeli termin zapłaty zaległości wypada w sobotę, to termin zapłaty podatku przypada na poenidziałek). Wynika to z art. 12 par. 5 Ordynacji podatkowej, który ma zastosowanie do terminów zapłaty podatków.

Warto wiedzieć:

Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za nadnie poleconej przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalna odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł. Z zasad zaokrągleń odsetek wynika, że nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł (pobiera się od 9 zł wzwyż).

Zobacz też:

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl