Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

Kalkulator odsetkowy Bankier.pl pozwala obliczyć wysokość odsetek związanych z nałożeniem odsetek ustawowych lub odsetek z tytułu zaległości podatkowych (są zaokrąglane do pełnych złotych). W łatwy sposób można więc przekonać się, ile wyniesie stawka odsetek.

Odsetki podatkowe i ustawowe: czym są?

Wartość odsetek może znacząco wpłynąć na wysokość całego zobowiązania. Stykamy się z nimi przy tym w wielu różnych sytuacjach: zarówno w obliczu zaległości podatkowych, jak i zaległości względem innych osób czy podmiotów gospodarczych.

  • Odsetki ustawowe to odsetki uregulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Stosuje się je zarówno do umów gospodarczych, na przykład pomiędzy kontrahentami, jak i w przypadku umów pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wysokość odsetek za opóźnienie to 5,6% rocznie.
  • Odsetki podatkowe to odsetki naliczane przez organy skarbowe z tytułu nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Sposób ich naliczania reguluje Ordynacja podatkowa. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wynoszą 8 proc. w ujęciu rocznym.

 

Kalkulator odsetek: jak z niego korzystać?

Aby obliczyć wysokość odsetek ustawowych lub podatkowych, wystarczy podać podstawowe informacje na temat zobowiązania. Ważna będzie przede wszystkim kwota zaległości, termin płatności (data zapłaty zaległości) oraz data, od której naliczane są odsetki (liczba dni opóźnienia). Kalkulator można stosować w różnych wariantach: zarówno jako kalkulator odsetek podatkowych, jak i kalkulator odsetek ustawowych. W tym celu należy wybrać właściwy typ odsetek.

Naliczanie odsetek za zwłokę

Odsetki ustawowe i podatkowe: jeżeli termin zapłaty zaległości przypada na niedzielę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 K.c). Dni ustawowo wolne od pracy są wskazane w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4. poz. 28 ze zm.).

Odsetki ustawowe: na gruncie przepisów prawa cywilnego sobót nie traktuje się jako dni wolnych od pracy, które powodowałyby przesunięcie terminu zapłaty.

Odsetki podatkowe: dodatkowo jeśli ostatni dzień terminu zapłaty przypada na sobotę, to dzień ten również uznaje się za dzień wolny, a w konsekwencji za ostatni dzień zapłaty zaległości uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (przykładowo, jeżeli termin zapłaty zaległości wypada w sobotę, to termin zapłaty podatku przypada na poniedziałek). Wynika to z art. 12 par. 5 Ordynacji podatkowej, który ma zastosowanie do terminów zapłaty podatków.

Warto wiedzieć:

Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za nadanie poleconej przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalna odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł. Z zasad zaokrągleń odsetek wynika, że nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł (pobiera się od 9 zł wzwyż).

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe to bardzo wygodna forma uzyskania przez wierzyciela rekompensaty za zwłokę. Można z nich skorzystać, kiedy minie termin płatności, bez skomplikowanego postępowania dowodowego. Nie należy przy tym mylić ich z odsetkami umownymi: odsetki ustawowe stosuje się najczęściej, jeżeli inne nie zostały przewidziane w umowie, odsetki umowne mogą być przy tym wyższe. Aby obliczyć ich wymiar, wystarczy wykorzystać kalkulatory odsetek. W tym celu należy wprowadzić sumę należności, datę, od której naliczane są odsetki, oraz datę płatności.

Odsetki za zwłokę za zaległości podatkowe: kiedy niższa stawka?

Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, wynosi obecnie 8 proc. Możliwe jest naliczenie obniżonej stawki odsetek za zwłokę: stanie się tak, jeśli podatnik samodzielnie dokona korekty deklaracji w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin jej złożenia. Dodatkowo należność musi zostać spłacona w ciągu tygodnia od złożenia takiej korekty. Kalkulator odsetek umożliwia skorzystanie z takiego wyliczenia. Obniżona stawka odsetek podatkowych wynosi 50% ich wartości.

Odsetki za zwłokę mogą również ulec podwyższeniu o 150 proc., jeżeli dotyczą podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług, a podatnik zaniżył zobowiązanie podatkowe, zawyżył kwotę nadpłaty lub zwrotu podatku, co ujawnił organ podatkowy. Z takimi samymi konsekwencjami będzie wiązać się także złożenie korekty deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli lub gdy zaniżone zobowiązanie, zawyżona kwota nadpłaty lub zwrotu przekroczy 25 proc. kwoty należnej i będzie wyższa niż pięciokrotność wynagrodzenia minimalnego.

 

 

Zobacz też:

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl