WAŻNE

TOYA S.A.: wyniki finansowe

2019-05-27 15:45
publikacja
2019-05-27 15:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_raportu_8_2018.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupa_TOYA_Q1_2019_skorygowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 106 655 88 337 24 816 21 141
II. Zysk na działalności operacyjnej 14 952 13 833 3 479 3 311
III. Zysk przed opodatkowaniem 14 393 13 653 3 349 3 268
IV. Zysk netto 11 564 10 862 2 690 2 600
V. Całkowite dochody netto 11 637 11 363 2 708 2 719
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,14 0,03 0,03
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 690) (4 162) (626) (997)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (799) (968) (186) (232)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 124 2 708 1 192 648
XI. Przepływy pieniężne netto razem 1 635 (2 422) 380 (580)
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 marca 2019 31 grudnia 2018 31 marca 2019 31 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 37 332 30 513 8 679 7 096
XIII. Aktywa obrotowe 332 014 315 600 77 189 73 395
XIV. Aktywa razem 369 346 346 113 85 868 80 491
XV. Zobowiązania długoterminowe 7 989 2 823 1 857 656
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 165 021 158 591 38 365 36 882
XVII. Kapitał własny razem 196 336 184 699 45 646 42 953
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2019 z dnia 2019-05-27 o treści:


Zarząd TOYA S.A. ( dalej: Emitent) informuje, że w skonsolidowanym
raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2019 roku
opublikowanym w dniu 9 maja 2019 r. wystąpiły błędy wymagające
następujących korekt:


1. W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2019
r. Grupy Kapitałowej TOYA S.A.


a). Nota 19: Koszty według rodzaju oraz koszt sprzedanych towarów


Zmiana dotyczy wartości pozycji szczegółowych kosztów świadczeń
pracowniczych za 3 miesiące zakończone 31 marca 2019 r. oraz
amortyzacji, kosztów świadczeń pracowniczych oraz straty z tytułu utraty
wartości należności ujętych w kosztach sprzedaży i administracji w
okresie porównawczym, za 3 miesiące zakończone 31 marca 2018 r.


b). Nota 22: Transakcje z jednostkami powiązanymi


Zmiana dotyczy wysokości wynagrodzenia za pracę dla kluczowego personelu
kierowniczego w okresie porównawczym, tj. za 3 miesiące zakończone 31
marca 2018 r.


2. W skróconym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2019 r. TOYA S.A.


Nota 22: Transakcje z jednostkami powiązanymi


Zmiana dotyczy wysokości wynagrodzenia za pracę dla kluczowego personelu
kierowniczego w okresie porównawczym, tj. za 3 miesiące zakończone 31
marca 2018 r.


Skorygowane dane znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.


Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z
sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach
własnych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych


Emitent przekaże ponownie skorygowany skonsolidowany raport kwartalny
Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2019 roku do publicznej
wiadomości przez system ESPI.


Plik Opis
Załącznik do raportu 8_2018.pdfZałącznik do raportu 8_2018.pdf Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2019

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupa_TOYA_Q1_2019_skorygowany.pdfSkonsolidowany_raport_kwartalny_Grupa_TOYA_Q1_2019_skorygowany.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA za 1 kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-27 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
2019-05-27 Maciej Lubnauer Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki