REKLAMA
PIT 2023

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2023-11-22 17:20
publikacja
2023-11-22 17:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TAURON_PE_skonsolidowane_sprawozdanie_fin._za_III_kw._2023_r_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TAURON_PE_kwartalna_informacja_finansowa_za_III_kw._2023_r_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TAURON_PE_pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2023_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. dane przekształc. dane przekształc.
II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
III. Przychody ze sprzedaży 32 442 26 264 7 088 5 602
IV. Rekompensaty 6 182 6 1 351 1
V. Zysk operacyjny 3 825 1 055 836 225
VI. Zysk przed opodatkowaniem 3 015 592 659 126
VII. Zysk netto z działalności kontynuowanej 2 263 284 494 61
VIII. Zysk netto z działalności zaniechanej - 113 - 24
IX. Zysk netto 2 263 397 494 85
X. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 258 395 493 85
XI. Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 5 2 1 0
XII. Pozostałe całkowite dochody netto (231) 347 (50) 74
XIII. Łączne całkowite dochody 2 032 744 444 159
XIV. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 2 027 742 443 159
XV. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 5 2 1 0
XVI. Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych/EUR) z zysku netto za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1,29 0,23 0,28 0,05
XVII. Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych/EUR) z zysku netto z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1,29 0,17 0,28 0,04
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa
i rozwodniona)
1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 240 2 488 1 144 531
XX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 305) (2 688) (722) (573)
XXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 118) 334 (244) 71
XXII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 817 134 178 29
XXIII. Stan na 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XXIV. Aktywa trwałe 36 498 35 053 7 873 7 474
XXV. Aktywa obrotowe 12 400 10 267 2 675 2 189
XXVI. Aktywa razem 48 898 45 320 10 548 9 663
XXVII. Kapitał podstawowy 8 763 8 763 1 890 1 868
XXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 609 16 581 4 014 3 535
XXIX. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 38 33 9 7
XXX. Kapitał własny razem 18 647 16 614 4 023 3 542
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 17 353 18 511 3 743 3 947
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 898 10 195 2 782 2 174
XXXIII. Zobowiązania razem 30 251 28 706 6 525 6 121
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
XXXIV. dane przekształc. dane przekształc.
XXXV. Przychody ze sprzedaży 25 811 20 629 5 639 4 400
XXXVI. Zysk operacyjny 28 115 6 25
XXXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (264) 1 319 (58) 281
XXXVIII. Zysk (strata) netto (328) 1 361 (72) 290
XXXIX. Pozostałe całkowite dochody netto (212) 249 (46) 53
XL. Łączne całkowite dochody (540) 1 610 (118) 343
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) podstawowy
i rozwodniony z zysku (straty) netto
(0,19) 0,78 (0,04) 0,17
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa
i rozwodniona)
1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XLIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (456) 4 (100) 1
XLIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40) (421) (9) (90)
XLV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 126) 1 479 (245) 316
XLVI. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 622) 1 062 (354) 227
XLVII. Stan na 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XLVIII. dane przekształc. dane przekształc.
XLIX. Aktywa trwałe 26 759 27 329 5 772 5 827
L. Aktywa obrotowe 5 618 6 893 1 212 1 470
LI. Aktywa razem 32 377 34 222 6 984 7 297
LII. Kapitał podstawowy 8 763 8 763 1 890 1 868
LIII. Kapitał własny 11 780 12 320 2 541 2 627
LIV. Zobowiązania długoterminowe 13 450 14 822 2 901 3 160
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 147 7 080 1 542 1 510
LVI. Zobowiązania razem 20 597 21 902 4 443 4 670


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej -
według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 29 września 2023 roku -
4,6356 PLN/EUR (na dzień 30 grudnia 2022 roku - 4,6899 PLN/EUR),-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2023 roku do 30
września 2023 roku - 4,5773 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2022 roku
do 30 września 2022 roku - 4,6880 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TAURON PE skonsolidowane sprawozdanie fin. za III kw. 2023 r_.pdfTAURON PE skonsolidowane sprawozdanie fin. za III kw. 2023 r_.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za III kw. 2023 r.
TAURON PE kwartalna informacja finansowa za III kw. 2023 r_.pdfTAURON PE kwartalna informacja finansowa za III kw. 2023 r_.pdf Kwartalna informacja finansowa TAURON Polska Energia S.A. za III kw. 2023 r.
TAURON PE pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2023 r..pdfTAURON PE pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2023 r..pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za III kw. 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Bogusław Rybacki Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
2023-11-22 Krzysztof Surma Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki