REKLAMA
BADANIE

SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

2023-01-30 16:21
publikacja
2023-01-30 16:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
SD_SA_SF_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SD_SA_SF_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_SD_SA_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_SD_SA_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_Zarz_SD_prawd_SF_2022-09-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_Zarz_SD_prawd_SF_2022-09-30_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_Zarzadu_SD_audyt_2022-09-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_Zarzadu_SD_audyt_2022-09-30_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_SD_SA_2022-09-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_SD_SA_2022-09-30_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_SD_Spr_2022-09-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_RN_SD_KA_SF_2022-09-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
S_z_B_SOHO_2022-09-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
S_z_B_SOHO_2022-09-30_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży 44,00 219,00 9,00 48,00
II. Koszt własny sprzedaży -14,00 -69,00 -3,00 -15,00
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30,00 150,00 6,00 33,00
IV. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Koszty ogólnego zarządu -4 295,00 -4 277,00 -919,00 -938,00
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 265,00 -4 127,00 -912,00 -905,00
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 742,00 -3 450,00 -1 014,00 -756,00
VIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 440,00 -3 505,00 2 019,00 -768,00
IX. Zysk (strata) netto za okres 9 503,00 -3 525,00 2 033,00 -773,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 381,00 -3 612,00 -1 579,00 -792,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 39 299,00 927,00 8 407,00 203,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 333,00 464,00 -4 350,00 102,00
XIII. Aktywa trwałe 28,00 1 680,00 6,00 363,00
XIV. Aktywa obrotowe 15 974,00 25 288,00 3 413,00 5 458,00
XV. Kapitał własny Emitenta 14 226,00 24 311,00 3 039,00 5 247,00
XVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5,00 380,00 1,00 82,00
XVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 771,00 2 277,00 378,00 491,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,66 0,88 0,14 0,19
XIX. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,37 -0,13 0,08 -0,03
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 539 897,00 27 530 111,00 21 539 897,00 27 530 111,00
XXI. Średnia ważona liczba akcji 25 456 575,00 27 530 111,00 25 456 575,00 27 530 111,00
Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta. Liczba akcji wynosiła 21.539.897 na dzień 30.09.2022 r. i 27.530.111 na dzień 30.09.2021 r.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji Emitenta w okresie. Średnia ważona liczba akcji wynosiła 25.456.575 za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. i 27.530.111 za okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
Na dzień bilansowy Emitent posiadał 5.990.214 akcji własnych.
Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:
 poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 4,6806/ EURO na 30 września 2022 r. oraz 4,6329 zł / EURO na 30 września 2021 r.),
 poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio: 4,6747/ EURO za 12 miesięcy 2021-2022 r. oraz 4,5615 zł / EURO za 12 miesięcy 2020 - 2021 r.).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SD_SA_SF_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtmlSD_SA_SF_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtml Sprawozdanie Finansowe SD SA 2021-2022
SD_SA_SF_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtml.xadesSD_SA_SF_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Finansowe SD SA 2021-2022
SZ_SD_SA_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtmlSZ_SD_SA_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu SD SA 2021-2022
SZ_SD_SA_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtml.xadesSZ_SD_SA_ROCZNE_2022-09-30_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu SD SA 2021-2022
Osw_Zarz_SD_prawd_SF_2022-09-30_pl.xhtmlOsw_Zarz_SD_prawd_SF_2022-09-30_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu SD SA w sprawie zgodności sprawozdań SD SA
Osw_Zarz_SD_prawd_SF_2022-09-30_pl.xhtml.xadesOsw_Zarz_SD_prawd_SF_2022-09-30_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu SD SA w sprawie zgodności sprawozdań SD SA
Osw_Zarzadu_SD_audyt_2022-09-30_pl.xhtmlOsw_Zarzadu_SD_audyt_2022-09-30_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu SD SA w sprawie audytora SD SA
Osw_Zarzadu_SD_audyt_2022-09-30_pl.xhtml.xadesOsw_Zarzadu_SD_audyt_2022-09-30_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu SD SA w sprawie audytora SD SA
List_Prezesa_SD_SA_2022-09-30_pl.xhtmlList_Prezesa_SD_SA_2022-09-30_pl.xhtml List Prezesa SD SA do Akcjionariuszy
List_Prezesa_SD_SA_2022-09-30_pl.xhtml.xadesList_Prezesa_SD_SA_2022-09-30_pl.xhtml.xades List Prezesa SD SA do Akcjionariuszy
Ocena_RN_SD_Spr_2022-09-30_pl.xhtmlOcena_RN_SD_Spr_2022-09-30_pl.xhtml Ocena RN SD SA dotycząca sprawozdań
Osw_RN_SD_KA_SF_2022-09-30_pl.xhtmlOsw_RN_SD_KA_SF_2022-09-30_pl.xhtml Ocena RN SD SA dotycząca Komitetu Audytu
S_z_B_SOHO_2022-09-30_pl.xhtmlS_z_B_SOHO_2022-09-30_pl.xhtml Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SD SA 2021-2022
S_z_B_SOHO_2022-09-30_pl.xhtml.xadesS_z_B_SOHO_2022-09-30_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SD SA 2021-2022
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki