REKLAMA
ZAGŁOSUJ

SECO/WARWICK S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 17:29
publikacja
2021-11-29 17:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RK_2021_III.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 335 089 282 776 73 509 63 659
II. Koszt własny sprzedaży -261 741 -219 710 -57 418 -49 461
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 900 11 069 3 488 2 492
IV. Zysk (strata) brutto 13 551 10 149 2 973 2 285
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 881 6 365 2 387 1 433
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 229 20 586 270 4 634
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 246 -3 128 -1 590 -704
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 561 -9 194 -1 220 -2 070
IX. Aktywa razem 462 244 450 525 99 774 106 982
X. Zobowiązania razem 259 898 261 310 56 098 62 460
XI. W tym zobowiązania krótkoterminowe 216 556 213 922 46 743 52 326
XII. Kapitał własny 202 346 189 215 43 676 44 521
XIII. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 781 849
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 190 062 174 431 41 694 39 269
XV. Koszt własny sprzedaży -154 507 -137 768 -33 894 -31 015
XVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 192 12 825 1 578 2 887
XVII. Zysk (strata) brutto 5 610 12 270 1 231 2 762
XVIII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 4 363 9 364 957 2 108
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 261 21 057 496 4 740
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 945 -5 307 -865 -1 195
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 297 -10 505 -1 162 -2 365
XXII. Aktywa razem 331 386 331 823 71 529 71 904
XXIII. Zobowiązania razem 147 290 147 626 31 792 31 990
XXIV. W tym zobowiązania krótkoterminowe 121 001 120 281 26 118 26 064
XXV. Kapitał własny 184 096 184 198 39 737 39 915
XXVI. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 781 784


Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje śródrocznego skonsolidowanego oraz
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej- według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień okresu 30 września 2021r. -
4,6329 PLN/EUR; 31grudnia 2020r.- 4,6148 PLN/EUR,- poszczególne pozycje
śródrocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych- według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu 3kwartał 2021r.-
4,5585 PLN/EUR; 3 kwartał 2020r.- 4,4420 PLN/EUR, Wybrane dane finansowe
ze śródrocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z
sytuacji finansowej prezentowane są na koniec bieżącego kwartału i na
koniec poprzedniego roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RK_2021_III.pdfRK_2021_III.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, informację dodatkowe, dodatkowe noty i objaśnienia- III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Sławomir Woźniak Prezes Zarządu
2021-11-29 Bartosz Klinowski Członek Zarządu
2021-11-29 Earl Good Członek Zarządu
2021-11-29 Piotr Walasek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki