REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2023-09-29 17:21
publikacja
2023-09-29 17:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_NTT_System_S.A_30.06.2023.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_NTT_System__30.06.2023.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SkroconeSrodroczneSkonsolidowaneSprawozdanieMSSF_30_06_2023_GK_NTT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarzadu_30_06_2023_GK_NTT_System.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_30_06_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 679 503 595 038 147 302 128 166
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 584 15 671 2 728 3 375
III. Zysk (strata) brutto 15 128 11 183 3 279 2 409
IV. Zysk (strata) netto 12 205 9 114 2 646 1 963
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 358 -20 085 -945 -4 326
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -140 -235 -30 -51
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 899 16 256 195 3 501
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 599 -4 064 -780 -875
IX. Liczba akcji 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.90 0.67 0.20 0.14
30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XI. Aktywa razem 421 520 379 474 94 717 80 913
XII. Zobowiązania długoterminowe 275 275 62 59
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 236 431 205 642 53 127 43 848
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 184 814 173 557 41 528 37 007
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 18 673 17 719
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13.64 12.81 3.07 2.73
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego:
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 678 271 594 752 147 035 128 105
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 877 15 590 2 575 3 358
XX. Zysk (strata) brutto 14 422 11 103 3 126 2 391
XXI. Zysk (strata) netto 11 515 9 045 2 496 1 948
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 572 -19 938 -558 -4 294
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -140 -235 -30 -51
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 903 16 256 196 3 501
XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 809 -3 917 -392 -844
XXVI. Liczba akcji 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.85 0.67 0.18 0.14
30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XXVIII. Aktywa razem 418 566 377 640 94 053 80 522
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 275 275 62 59
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 235 749 205 389 52 974 43 794
XXXI. Kapitał własny 182 542 171 976 41 018 36 669
XXXII. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 18 673 17 719
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13.47 12.69 3.03 2.71


Wybrane dane
finansowe ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzględniają
dane na dzień 31.12.2022 r.

Ponadto,
w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio
na 30.06.2023 oraz na 30.06.2022/31.12.2022 przeliczone na walutę EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_NTT System S.A 30.06.2023.BES.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_NTT System S.A 30.06.2023.BES.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK NTT System 30.06.2023.BES.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK NTT System 30.06.2023.BES.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SkroconeSrodroczneSkonsolidowaneSprawozdanieMSSF 30 06 2023_GK_NTT.pdfSkroconeSrodroczneSkonsolidowaneSprawozdanieMSSF 30 06 2023_GK_NTT.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 - PSr2023
sprawozdanie_zarzadu_30_06_2023_GK_NTT_System.pdfsprawozdanie_zarzadu_30_06_2023_GK_NTT_System.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2023
oswiadczenie zarzadu 30_06_2023.pdfoswiadczenie zarzadu 30_06_2023.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności spr. finansowych i w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2023-09-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2023-09-29 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz
2023-09-29 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarzadu Marcin Olszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki