REKLAMA

LUBAWA: wyniki finansowe

2021-04-29 22:41
publikacja
2021-04-29 22:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
JednostkoweSprawozdanieFinansoweLubawaSAzaOkres01stycznia2020do31grudnia2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JednostkoweSprawozdanieFinansoweLubawaSAzaOkres01stycznia2020do31grudnia2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OcenaSprawozdaniaJednostkowego2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_z_badania_Lubawa_JSF_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_z_badania_Lubawa_JSF_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRNdoInformacjiZarzaduOwyborzeAudytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRNoKomitecieAudytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 480,00 52 153,00 9 271,00 12 124,00
II. Wynik z działalności operacyjnej 4 704,00 254,00 1 051,00 59,00
III. Wynik przed opodatkowaniem 4 629,00 5 159,00 1 035,00 1 199,00
IV. Wynik netto 3 520,00 3 910,00 787,00 909,00
V. Inne całkowite dochody 996,00 -301,00 223,00 -70,00
VI. Łączne całkowite dochody 4 516,00 3 609,00 1 009,00 839,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 298,00 -43,00 -2 749,00 -10,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 581,00 2 983,00 -1 024,00 693,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 078,00 435,00 2 252,00 101,00
X. Przepływy pieniężne netto razem -6 801,00 3 375,00 -1 520,00 785,00
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000,00 109 270 000,00 150 270 000,00 109 270 000,00
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,02 0,04 0,01 0,01
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,02 0,03 0,01 0,01
XV. Aktywa trwałe 187 487,00 183 119,00 40 627,00 43 001,00
XVI. Aktywa obrotowe 36 767,00 28 807,00 7 967,00 6 765,00
XVII. Aktywa razem 224 254,00 211 926,00 48 595,00 49 765,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 15 848,00 14 433,00 3 434,00 3 389,00
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 29 712,00 23 315,00 6 438,00 5 475,00
XX. Kapitał własny 178 694,00 174 178,00 38 722,00 40 901,00
Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeniu w niżej podany sposób w tys. EURO.
Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych":
- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31.12.2020 r. – 4,6148 oraz na 31.12.2019 r. – 4,2585.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. średnia ta wyniosła 4,4742, a w 2019 roku 4,3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JednostkoweSprawozdanieFinansoweLubawaSAzaOkres01stycznia2020do31grudnia2020.xhtmlJednostkoweSprawozdanieFinansoweLubawaSAzaOkres01stycznia2020do31grudnia2020.xhtml Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
JednostkoweSprawozdanieFinansoweLubawaSAzaOkres01stycznia2020do31grudnia2020.xhtml.xadesJednostkoweSprawozdanieFinansoweLubawaSAzaOkres01stycznia2020do31grudnia2020.xhtml.xades
SprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtmlSprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działalności
SprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtml.xadesSprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtml.xades
OcenaSprawozdaniaJednostkowego2020.xhtmlOcenaSprawozdaniaJednostkowego2020.xhtml Ocena Sprawozdania Jednostkowego
Spr z badania_Lubawa_JSF_2020.xhtmlSpr z badania_Lubawa_JSF_2020.xhtml Sprawozdanie z badania
Spr z badania_Lubawa_JSF_2020.xhtml.XAdESSpr z badania_Lubawa_JSF_2020.xhtml.XAdES
OswiadczenieRNdoInformacjiZarzaduOwyborzeAudytora.xhtmlOswiadczenieRNdoInformacjiZarzaduOwyborzeAudytora.xhtml Ośw. o wyborze audytora
OswiadczenieRNoKomitecieAudytu.xhtmlOswiadczenieRNoKomitecieAudytu.xhtml Ośw. o komitecie audytu
OswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtmlOswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtml Ośw. ws. audytora
OswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtml.xadesOswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtml.xades
OswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtmlOswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtml Ośw. ws. Sprawozdania Finansowego
OswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtml.xadesOswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtml.xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki