Ocena
Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Lubawa
S.A. w roku obrotowym 2020, dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki Lubawa S.A.
Rada Nadzorcza spółki Lubawa S.A dokonała niżej przedstawionej oceny, wraz
z uzasadnieniem, dotyczącej Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Sprawozdania
z działalności Zarządu Lubawa S.A. w roku obrotowym 2020 w zakresie ich zgodności
z księgami, dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
Zarząd Spółki sporządził jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od dnia
1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku ("Sprawozdanie Finansowe"),
obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne
informacje objaśniające.
Sprawozdanie Finansowe Spółki zostało zbadane przez MOORE Rewit Audyt Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.)
z siedzibą w Gdańsku, uprawnioną do badania sprawozdań finansowych.
Z dokumentów przedstawionych Radzie Nadzorczej wynika, niezależny biegły
rewident nie wniósł do ww. sprawozdania żadnych zastrzeżeń i jednocześnie w swoim
sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 29 kwietnia 2020 r.
stwierdził, że Sprawozdanie Finansowe Lubawa S.A.:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2020 r. p. 351, z późn. zm.).
Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę powyższe jak i własne analizy stwierdza, że
sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak
i ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Finansowe Lubawa
S.A. za rok 2020.
Zarząd Spółki sporządził Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubawa S.A. oraz Grupy
Kapitałowej Lubawa za rok zakończony na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok
2020 zostało sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z paragrafem 71
ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. o informacjach bieżących
– Dz. U. z 2018, poz. 757.
Biegły rewident pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubawa
S.A. stwierdzając, że Sprawozdanie to:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70
Rozporządzenia o informacjach bieżących;
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, biegły rewident oświadczył, że nie stwierdził w Sprawozdaniu z działalności
Lubawa S.A. istotnych zniekształceń.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz własne analizy Rada Nadzorcza uważa, że
Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubawa S.A. zawiera wszystkie informacje niezbędne
do oceny działalności Lubawa S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku oraz że Sprawozdanie z działalności jest zgodne z księgami rachunkowymi Spółki,
innymi dokumentami Spółki i faktyczną sytuacją Spółki.
Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie z działalności
Zarządu Lubawa S.A. za okres obrachunkowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Ostrów Wielkopolski, dnia 29 kwietnia 2021 r.
Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………………….
Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………………..
Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………………
Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………..
Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………………