OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Lubawa oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację finansową Grupy Kapitałowej Lubawa oraz jej wynik finansowy.
Zarząd Lubawa S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe Lubawa S.A.
i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową Lubawa S.A. oraz jej wynik finansowy.
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania z działalności Lubawa S.A.
i Grupy Kapitałowej Lubawa
Zarząd Lubawa S.A. oświadcza, że sprawozdanie z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnąć oraz sytuacji Jednostki Dominującej i Grupy Lubawa, w tym opis
podstawowych ryzyk i zagrożeń.
……………………………………..
Marcin Kubica
Prezes Zarządu