Informacja Zarządu Lubawa S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”) oświadcza, że podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że:
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Lubawa S.A. za 2020 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Lubawa S.A. za 2020 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
w Lubawa S.A. przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
Lubawa S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług
niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę
audytorską.
Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Lubawa S.A.
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. jest MOORE Rewit Audyt Sp.
Z o.o. (dawniej: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.), ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk.
…………………………………..
Marcin Kubica
Prezes Zarządu