Oświadczenie
Rady Nadzorczej Lubawa SA o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru
i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza spółki Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”) oświadcza
że wybór MOORE Rewit Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rewit Księgowi
i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za 2020 rok, został dokonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza ponadto oświadcza, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Lubawa S.A. za 2020 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Lubawa za 2020 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) w Lubawa S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Lubawa S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską.
Ostrów Wielkopolski, dnia 29 kwietnia 2021 r.
Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………………….
Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………………..
Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………………
Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………..
Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………………