MOORE Rewit Audyt sp. z o. o.
ul. Starodworska 1,
80-137 Gdańsk
T +48 58 558 47 20
E rewit@moore-rewit.pl
www.moore-rewit.pl
Prezes Zarządu Piotr Witek, Członek Zarządu Michał Ossowski
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000003104, NIP 5840454183, REGON 190389884,
Kapitał zakładowy 50 000 PLN, Rok założenia 1994
SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO
REWIDENTA
z badania sprawozdania finansowego
za okres
od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
Lubawa S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
Strona 2 z 8
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Lubawa S.A.
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. („Spółka”),
które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.
oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
oraz informację dodatkową zawierają opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską
oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu,
które wydaliśmy dnia 29 kwietnia 2021 r.
Strona 3 z 8
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów
badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” tj. tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1415)
oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania
badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach
oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Strona 4 z 8
Utrata wartości inwestycji długoterminowych
w postaci udziałów i akcji w jednostkach zależnych
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość
bilansowa inwestycji w jednostkach
zależnych, prezentowana w jednostkowym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji
‘Akcje i udziały w jednostkach zależnych’
wynosiła 141 771 tys. złotych, co stanowiło
63,2% sumy aktywów.
Zarząd Spółki przeprowadza testy na utratę
wartości aktywów w sytuacji wystąpienia
przesłanek wskazujących na utratę wartości.
Przeprowadzenie testów na utratę wartości
powiązane jest z dokonaniem przez Zarząd
znaczących osądów, dotyczących między
innymi zastosowanych metod wyceny
i przyjętych założeń.
Z uwagi na:
(i) istotną wartość tej pozycji w bilansie oraz
(ii) istotny element subiektywnego osądu
Zarządu Spółki, zarówno co do konieczności
przeprowadzenia testu na utratę wartości,
jak i przyjętych założeń będących podstawą
tego testu
zagadnienie określamy jako kluczową sprawę
badania.
Nasze procedury badania obejmowały
w szczególności:
zrozumienie oraz ocenę stosowanych
polityk rachunkowości oraz procedur,
w tym również środowiska kontroli
wewnętrznej odnoszących się do procesu
identyfikacji i oceny obiektywnych
zdarzeń wskazujących na utratę wartości,
porównanie wartości udziałów
wykazanych w aktywach Spółki
z wartością księgową kapitałów własnych
jednostek zależnych celem identyfikacji
przesłanek do ewentualnej utraty
wartości,
krytyczną ocenę szacowanego potencjału
użytkowego aktywów jednostek
zależnych,
ocenę prawidłowości zastosowanej
metody przeprowadzania przez Zarząd
Spółki testów zgodnie z odpowiednimi
standardami sprawozdawczości
finansowej,
sprawdzenie poprawności matematycznej
i spójności metodologicznej modelu
wyceny, a także krytyczną ocenę
przyjętych założeń, w tym odnoszących
się do stopy dyskontowej,
ocenę dokonanej przez Zarząd analizy
wrażliwości modeli na zmianę istotnych
założeń,
ocenę poprawności i kompletności
ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz
sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską,
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Strona 5 z 8
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw
związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji
Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy
dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać,
że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte
na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy
procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania,
które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa,
celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach,
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości
oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych
przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami
lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki
do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego
Strona 6 z 8
rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie
ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte
na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania
biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować,
że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące
zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy,
że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby
racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji
dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, które wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania z działalności (razem
„Inne informacje”).
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone łącznie w formie jednego
dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 71 ust. 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” Dz. U. z 2018,
poz. 757 z późn. zm.).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami
prawa.
Strona 7 z 8
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby
Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania
przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku
z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi
informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie istotnie niespójne
ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny
sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy
istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy
o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało
sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka
sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Spółki:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70
Rozporządzenia o informacjach bieżących;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych
zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła
informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 lit. c–f, h oraz i Rozporządzenia
o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70
ust. 6 pkt 5 lit. c–f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu
korporacyjnego zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Spółka sporządziła
oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy
o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności.
Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji
niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
Strona 8 z 8
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek
zależnych zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz
że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust.1
Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych
w badanym okresie zostały wymienione w nocie 5.29.2 Sprawozdania z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady
Nadzorczej Spółki z dnia 25 lipca 2018 r. oraz ponownie uchwała Rady Nadzorczej z dnia
29 czerwca 2020 r. Sprawozdania finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy
od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2018 r., to jest przez 3 kolejne lata.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem
jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest:
Michał Ossowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 11008
Członek Zarządu
Działający w imieniu:
MOORE Rewit Audyt Sp. z o.o.
80-137 Gdańsk, ul. Starodworska 1
Firma audytorska wpisana na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101
Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2021 r.