Oświadczenie
w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania i funkcjonowania
Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Lubawa S.A.
Rada Nadzorcza Spółki Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”)
oświadcza, że Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności
oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w roku obrotowym 2020, a także w okresie od dnia
1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Komitet Audytu działający przy
Radzie Nadzorczej Spółki realizował swoje zadania wynikające z obowiązujących przepisów
prawa.
Ostrów Wielkopolski, dnia 29 kwietnia 2021 r.
Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………………
Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………………………………
Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej …………………………………
Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………
Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………