REKLAMA

KOGENERA: wyniki finansowe

2022-09-20 07:13
publikacja
2022-09-20 07:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_PSr_2022_GK_KOGENERACJA_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_2022_I_polrocze.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Raport_z_przegladu_SSF_MSSF_2022_KOGENERACJA_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Raport_z_przegladu_JSF_MSSF_2022_KOGENERACJA_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2022-30.06.2022 i 01.01.2021-30.06.2021
I. Przychody ze sprzedaży 907 394 741 093 195 444 162 979
II. Koszt własny sprzedaży (779 644) (607 080) (167 928) (133 506)
III. Przychody z tytułu rekompensat KDT 2 248 4 488 484 987
IV. Zysk na działalności operacyjnej 87 564 104 447 18 860 22 970
V. Zysk przed opodatkowaniem 97 123 103 818 20 919 22 831
VI. Zysk netto 77 981 82 862 16 796 18 223
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 76 783 82 276 16 538 18 094
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 198 586 258 129
IX. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 5,15 5,52 1,11 1,21
X. Inne całkowite dochody netto 1 361 1 283 293 282
XI. Całkowite dochody ogółem 79 342 84 145 17 089 18 505
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022-30.06.2022 i 01.01.2021-30.06.2021
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 216 059 135 788 46 537 29 862
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (229 849) (166 972) (49 507) (36 720)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 240) 23 318 (913) 5 128
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021
XV. Aktywa trwałe 2 039 610 2 005 650 435 758 436 068
XVI. Aktywa obrotowe 939 800 1 201 207 200 786 261 166
XVII. Aktywa razem 2 979 410 3 206 857 636 544 697 234
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 686 229 683 626 146 611 148 634
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 472 206 776 830 100 886 168 898
XX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 812 996 1 739 633 387 343 378 231
XXI. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 7 979 6 768 1 704 1 471
XXII. Kapitał własny razem 1 820 975 1 746 401 389 047 379 702
XXIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXIV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 122,21 117,21 26,11 25,48
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2022-30.06.2022 i 01.01.2021-30.06.2021
XXV. Przychody ze sprzedaży 587 408 491 615 126 522 108 115
XXVI. Koszt własny sprzedaży (560 602) (412 670) (120 748) (90 753)
XXVII. Zysk na działalności operacyjnej 1 723 57 829 371 12 718
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 3 889 57 288 838 12 599
XXIX. Zysk netto 3 125 46 255 673 10 172
XXX. Inne całkowite dochody netto 521 287 112 63
XXXI. Całkowite dochody ogółem 3 646 46 542 785 10 235
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022-30.06.2022 i 01.01.2021-30.06.2021
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 108 629 132 265 23 398 29 087
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (122 586) (139 177) (26 404) (30 607)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 913) (1 198) (843) (263)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021
XXXV. Aktywa trwałe 1 567 393 1 544 596 334 870 335 826
XXXVI. Aktywa obrotowe 423 335 663 455 90 445 144 248
XXXVII. Aktywa razem 1 990 728 2 208 051 425 315 480 074
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 188 255 184 628 40 220 40 142
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 344 135 563 963 73 524 122 617
XL. Kapitał własny 1 458 338 1 459 460 311 571 317 315


Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych
finansowych:• pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30
czerwca 2022 roku - 4,6806• pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30
czerwca 2022 roku - 4,6427• pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31
grudnia 2021 roku - 4,5994• pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30
czerwca 2021 roku - 4,5472


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_PSr_2022_GK_KOGENERACJA S.A..pdf1_PSr_2022_GK_KOGENERACJA S.A..pdf Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe GK KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2022 r.
2_Sprawozdanie_Zarządu_GK_2022_I_półrocze.pdf2_Sprawozdanie_Zarządu_GK_2022_I_półrocze.pdf Sprawozdanie Zarządu GK KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2022 r.
3_Raport z przeglądu_SSF_MSSF_2022_KOGENERACJA S.A..pdf3_Raport z przeglądu_SSF_MSSF_2022_KOGENERACJA S.A..pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2022 r.
4_Raport z przeglądu_JSF_MSSF_2022_KOGENERACJA S.A..pdf4_Raport z przeglądu_JSF_MSSF_2022_KOGENERACJA S.A..pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2022-09-20 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki