REKLAMA

Jak się liczy wynagrodzenie na umowie-zleceniu?

2011-09-16 07:00, akt.2021-02-08 14:30
publikacja
2011-09-16 07:00
aktualizacja
2021-02-08 14:30
Jak się liczy wynagrodzenie na umowie-zleceniu?
Jak się liczy wynagrodzenie na umowie-zleceniu?
/ thetaXstock

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pracodawca zwykle podaje kwotę wynagrodzenia brutto. Dowiedz się, jak obliczyć dokładną kwotę netto, ile wynoszą składki na ubezpieczenia i kiedy przysługuje ci z nich zwolnienie.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że regulują ją przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy. Różnica jest olbrzymia. Będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, pracownik ma prawo do urlopu oraz innych świadczeń. Podstawowe różnice zaprezentowane są w tabeli. 

Aby sprawdzić, ile wyniesie wynagrodzenie netto przy umowie zleceniu, pobierz plik:

  Umowa o pracę Umowa-zlecenie
Wypowiedzenie Przysługuje; jego długość zależy od rodzaju umowy, a w przypadku umowy na czas nieokreślony – od stażu pracy Zlecający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednak powinien on zwrócić zleceniobiorcy poniesione wydatki, umowa może wprowadzać okres wypowiedzenia
Odprawa Przysługuje jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienia grupowe) Nie przysługuje

Umowa-zlecenie uważana jest za elastyczniejszą od umowy o pracę. Jest ona szczególnie korzystna dla studentów i osób uczących się, a także dla pracodawcy, który decyduje się na ich zatrudnienie. Korzyści dla tych pierwszych są takie, że nie odprowadza się od ich wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei pracodawca nie musi ich płacić, a co za tym idzie - ma niższe koszty zatrudnienia.

  Umowa o pracę Umowa-zlecenie
Wynagrodzenie minimalne W 2021 r. wynosi 2800 zł brutto Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. wynosi 18,30 zł brutto 
Urlop chorobowy Przysługuje Brak, siła wyższa może wpływać na warunki wykonania zlecenia
Zasiłek chorobowy Pracownik nabywa prawo do zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego Przysługuje, jeżeli zleceniobiorca przystąpi do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie
Zasiłek macierzyński Przysługuje w wysokości 100 proc. wynagrodzenia Przysługuje, ale tylko w przypadku dobrowolnego opłacania przez zleceniobiorcę ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek rehabilitacyjny Przysługuje Przysługuje, ale tylko w przypadku dobrowolnego opłacania przez zleceniobiorcę ubezpieczenia chorobowego
BHP – w zakładzie pracy Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale tylko w przypadku, gdy zleceniobiorca wykonuje zlecenie w zakładzie pracy
Urlop macierzyński/ macierzyński Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop macierzyński Umowa-zlecenie nie uprawnia do skorzystania z urlopu macierzyńskiego
Urlop bezpłatny Pracodawca może udzielić bezpłatnego urlopu na pisemny wniosek pracownika. Pracownik nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu Pracodawca może udzielić na pisemny wniosek pracownika. Pracownik nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu
Dni na poszukiwanie pracy Pracownik ma prawo do wykorzystania dni wolnych na poszukiwanie pracy tylko, gdy rozwiązuje się z nim umowę za co najmniej dwutygodniowym wypowiedzeniem Nie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia
Miejsce wykonywania W zakładzie pracy bądź miejscu wskazanym przez pracodawcę Pracownik nie musi wykonywać obowiązków w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie
ZFŚS Pracodawcy nie mają obowiązku tworzyć zakładowych funduszów socjalnych Pracodawcy nie mają obowiązku tworzyć zakładowych funduszów socjalnych

Określenie statusu prawnego

Przy obliczeniach wynagrodzenia netto umowy zlecenia należy uwzględnić szereg czynników. Przede wszystkim pracownik musi znać swoją sytuację prawną. Jeżeli np. jest studentem, uczniem/słuchaczem szkoły ponadgimnazjalnej (w tym policealnej) i nie ukończył 26 roku życia to nie odprowadza się za niego żadnych składek ZUS. W przypadku szkoły policealnej uczeń musi pamiętać, że oprócz statusu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie sprawdzać jego frekwencję na zajęciach. Musi ona wynosić minimum 51%. Jeżeli będzie niższa, to ZUS wyegzekwuje od ucznia składki.

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Dodatkowo osoby, które nie ukończyły 26 r.ż. nie płacą podatku dochodowego od sierpnia 2019 roku. W praktyce oznacza to, że wszyscy pracownicy poniżej 26 lat otrzymają "na rękę" stawkę wynagrodzenia brutto (w przypadku osób niepłacących składek ZUS). Ustawodawca przewidział limit dochodowy dla osób poniżej 26 r.ż. w wysokości 85 528 zł.

Jak obliczyć składki ZUS i inne?

Kwotę składek, które odejmuje się od pensji brutto, teoretycznie opłaca pracownik. Jednak to pracodawca ma obowiązek obliczenia wszystkich składek i ich terminowej zapłaty do ZUS i US. Spójrzmy na składki opłacane "przez pracownika" i sposób ich obliczania (w rzeczywistości wszystkich opłat dokonuje pracodawca, pracownik nie musi się o nic martwić). W przykładzie przyjęto, że wynagrodzenie pracownika (powyżej 26 r.ż.) wynosi 2800 zł brutto.

Ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne 9,76% x 2800 zł = 273,28 zł
 • rentowe 1,5% x 2800 zł = 42 zł
 • chorobowe 2,45% x 2800 zł = 68,60 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne (jakie płaci pracownik) to suma obliczonych kwot: 273,28 zł + 42 zł + 68,60 zł = 383,88 zł.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu w umowie zleceniu zajmują ważną pozycję. Przede wszystkim pomniejszają one podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Im wyższe koszty, tym niższy podatek. W tym wypadku pracownik ma prawo do odliczenia 250 zł (pracownik miejscowy) lub 300 zł (pracownik dojeżdżający). W celu obliczenia kosztów uzyskania przychodów od kwoty brutto należy odjąć sumę składek na ubezpieczenia społeczne.

Składka zdrowotna

Podstawą do obliczenia ubezpieczenia zdrowotnego jest kwota brutto pomniejszona o sumę składek do ZUS (383,33 zł), czyli:

2800 zł – 383,88 zł = 2416,12 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Oblicza się ją dwa razy:

 • pierwszy raz po to by obliczyć kwotę, jaką należy wpłacić do ZUS-u według stawki 9 proc.,
 • drugi raz po to, by obliczyć kwotę, o którą pomniejszy się zaliczkę na podatek dochodowy według stawki 7,75 proc.

Obliczenie składki zdrowotnej:

 • składka zdrowotna wpłacana do ZUS-u: 2416,12 zł x 9% = 217,45 zł,
 • kwota, o którą pomniejszamy zaliczkę na podatek: 2416,12 zł x 7,75% = 187,25 zł – wynik zaokrąglamy do pełnych złotych, zatem wyniesie on 188 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy

Podstawą jest dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu zaokrąglony do pełnych złotych, czyli:

2416,12 zł  250,00  = 2166,12 zł.

Aby odliczyć zaliczkę na podatek dochodowy należy podstawę obliczania zaliczki zaokrąglić do pełnych złotych, czyli 2166 zł. Następnie przemnażamy ją przez stawkę podatkową i pomniejszamy o 43,76 zł, czyli kwotę zmniejszającą podatek.

(2166,12 zł x 17 proc.) – 43,76 zł = 324,46.

Wynik jest całą potrąconą zaliczką. Od tej kwoty odejmujemy składkę zdrowotną odliczoną, o którą pomniejszamy zaliczkę na podatek (7,75 proc. x 2416,12 zł), czyli:

324,46 zł  188 zł = 136,46 zł (po zaokrągleniu 137 zł). Wynik jest zaliczką wpłaconą do Urzędu Skarbowego.

Obliczenie pensji netto

W tym momencie obliczenie pensji netto jest już proste. Zbieramy i sumujemy dane z wcześniejszych rachunków, czyli:

 • składkę na ZUS – 383,88 zł, 
 • składkę zdrowotną pobraną  217,45 zł,
 • zaliczkę podatku wpłaconą do US – 137 zł.

Suma: 383,88 zł + 217,45 zł + 137 zł = 738,33 zł

Następnie od kwoty wynagrodzenia brutto odejmujemy sumę pobranych składek:

2800 zł – 738,33 zł = 2061,67 zł.

 Podany wynik jest wynagrodzeniem netto, czyli na rękę, pracownika zatrudnionego na umowę-zlecenie przy założeniu, że jest płatnikiem składek do ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne.

Obliczenie wynagrodzenia netto – umowa zlecenie
wynagrodzenie brutto 2 800,00 zł
Obliczenie składki ZUS 383,88 zł
emerytalne 273,28 zł
rentowe 42 zł
chorobowe 68,60 zł
Koszty uzyskania przychodu podstawowe 250,00 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2 416,12 zł
Zdrowotne odliczone 9,00 proc.  217,45 zł
Zdrowotne nieodliczone 7,75 proc.  187,25 zł
Zdrowotne pobrane 1,25 proc.  30,20 zł
Zaliczka na podatek
Stawka podatku 17,00 proc.
Podstawa  2 166,00 zł
Zaliczka przed odliczenie składki zdrowotnej 324,46 zł
Zaliczka wpłacona do US 137 zł
WYNAGRODZENIE NETTO 2061,67 zł


A co w przypadku studentów?

W przypadku studenta, ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej oraz gimnazjum, przy umowę zlecenie nie pobiera się składki na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy (osoby poniżej 26 r.ż.). Oznacza to w praktyce, że pracownik otrzyma 2800 zł netto. 

Przeliczmy przykład dla osoby poniżej 26 r.ż. nie będącej studentem, zatrudnionej w ramach umowy o pracę. W takiej sytuacji należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne ZUS:

 • emerytalne 9,76% x 2800 zł = 273,28 zł
 • rentowe 1,5% x 2800 zł = 42 zł
 • chorobowe 2,45% x 2800 zł = 68,60 zł

Następnie wynagrodzenie brutto (2800 zł) należy pomniejszyć o sumę wszystkich składek (383,88 zł), czyli:

2800 zł – 383,88 zł = 2416,12 zł

Otrzymaliśmy wysokość zaliczki na ubezpieczenie zdrowotne: 2416,12 zł x 9 proc. = 217,45 zł. W przypadku osoby poniżej 26 lat zatrudnionej na umowę o pracę, wyliczenie wynagrodzenia netto sprowadza się do nastepującego działania:

2800 zł – 383,88 zł – 217,45 zł = 2.198,67 zł

Otrzymana kwota jest wynagrodzeniem netto, czyli na rękę. Dokładnie taką sumę powinien otrzymać pracownik, który nie ukończył 26 r.ż., a jest zatrudniony na umowę o pracę. 

Łukasz Piechowiak, DF

Źródło:

Do pobrania

ObliczwynagrodzenienettozumowyzleceniadlastudentaxlsObliczwynagrodzenienettozumowyzleceniadlastudentaxls
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (21)

dodaj komentarz
~yanek
Błąd. Składka zdrowotna obniża zaliczkę na podatek, a nie podstawę do opodatkowania.
~Magda
Witam. Szukam informacji i może tutaj uda mi się dowiedzieć czy pracodawca jest względem mnie uczciwy. Jestem po stażu z PUP i teraz pracuję na umowę zlecenie 3 miesiące. W umowie mam 1850 zł brutto, a na rękę wychodzi mi niecałe 1040 zł. Doczytałam się, że niby duże składki są odprowadzane do ZUS-u. Tylko gdzie te 800 zł idzie.?Witam. Szukam informacji i może tutaj uda mi się dowiedzieć czy pracodawca jest względem mnie uczciwy. Jestem po stażu z PUP i teraz pracuję na umowę zlecenie 3 miesiące. W umowie mam 1850 zł brutto, a na rękę wychodzi mi niecałe 1040 zł. Doczytałam się, że niby duże składki są odprowadzane do ZUS-u. Tylko gdzie te 800 zł idzie.? Przeliczając w kalkulatorze wychodzi coś ok 1350 zł. Pracuje po 8 godzin 5 dni w tygodniu, czyli na cały etat tak jakby.
~KatarzynaM
A jak to będzie wyglądało w przypadku osoby, którą zatrudniam w oparciu o umowę zlecenie, która ma już jednak odprowadzane składki przez innego pracodawcę u którego pracuje na umowę o pracę i zarabia powyżej średniej krajowej? Dziś w ZUSie powiedziano mi, że mimo to muszę odprowadzić składkę zdrowotną i tylko taką. Będę wdzięczna A jak to będzie wyglądało w przypadku osoby, którą zatrudniam w oparciu o umowę zlecenie, która ma już jednak odprowadzane składki przez innego pracodawcę u którego pracuje na umowę o pracę i zarabia powyżej średniej krajowej? Dziś w ZUSie powiedziano mi, że mimo to muszę odprowadzić składkę zdrowotną i tylko taką. Będę wdzięczna za pomoc w obliczeniach dla np. pensji w wysokości 1000zł brutto
~cetuja
"składka zdrowotna wpłacona do ZUS-u: 1725,80 x 9% = 155,36 zł" jak dla mnie 155,32 mała pomyłka w artykule, ale w podsumowaniu jest juz dobrze ;) no i tez mi sie wydaje ze sie nei zaokrągla obliczonej składki zdrowotnej ;/
~egna
Bożna: chodzi o osoby uczące się. Student itp.
Ale skoro masz zleceniówke to w chuya Cię robią
~bożna
Ja przy umowie zlecenie otrzymalam 1500 na rękę gdzie netto wychodziło 2002 zł czy to dobrze ? ????nie uczę się mam 35lat i jest to moja jedyna praca prosze o informacje czy wszystko się zgadza bo ja się na tym nie znam
~kola
Świetnie wytłumaczone, bardzo przejrzyście i zrozumiale. Jednak patrząc na ilość obliczeń, jaką trzeba wykonać zdecydowanie zostanę przy gotowym kalkulatorze, który liczy wszystko za mnie http://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-umow-zlecenie.
~Arkadiusz
UWAGA! PORADNIK WPROWADZA W BŁĄD!

Kwotę, o którą pomniejszamy zaliczkę na podatek czyli 1725,80 x 7,75% = 133,74 zł – POZOSTAWIAMY NIEZAOKRĄGLONĄ

Skąd taki wniosek? Otóż przy kwocie brutto wynoszącej 1998.55 zł i obliczaniu z zaokrągleniem, zaliczka wpłacana do US wyniesie 114 zł. Natomiast przy obliczaniu za pomocą
UWAGA! PORADNIK WPROWADZA W BŁĄD!

Kwotę, o którą pomniejszamy zaliczkę na podatek czyli 1725,80 x 7,75% = 133,74 zł – POZOSTAWIAMY NIEZAOKRĄGLONĄ

Skąd taki wniosek? Otóż przy kwocie brutto wynoszącej 1998.55 zł i obliczaniu z zaokrągleniem, zaliczka wpłacana do US wyniesie 114 zł. Natomiast przy obliczaniu za pomocą kalkulatora (na stronie bankier.pl), zaliczka wynosi 115 zł. Dla pewności zapytałem znajomą księgową która potwierdziła iż nie zaokrągla się tej kwoty.

Pozdrawiam.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki