REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: wyniki finansowe

2022-04-28 18:57
publikacja
2022-04-28 18:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_2021.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
2._GrupaAzoty-2021-12-31-pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._GrupaAzoty-2021-12-31-pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GrupaAzoty_SkonsolidowaneDaneFinansowe-2021-12-31-pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Azoty_za_2021_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Azoty_za_2021_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_GAT_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_GAT_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_-_spr_skonsolidowane.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_-_spr._skonsolidowane.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 15 901 259,00 10 524 527,00 3 473 787,00 2 352 270,00
II. Zysk na działalności operacyjnej 876 505,00 555 759,00 191 481,00 124 214,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 733 885,00 506 149,00 160 324,00 113 126,00
IV. Zysk netto 633 687,00 355 410,00 138 435,00 79 435,00
V. Całkowity dochód za okres 648 460,00 355 700,00 141 662,00 79 500,00
VI. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484,00 99 195 484,00 99 195 484,00 99 195 484,00
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 5,87 3,14 1,28 0,70
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 784 827,00 2 705 161,00 1 263 752,00 604 613,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 423 436,00 -2 831 493,00 -529 423,00 -632 849,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 917 836,00 254 821,00 -418 970,00 56 953,00
XI. Przepływy pieniężne netto razem 1 443 555,00 128 489,00 315 359,00 28 718,00
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 923 328,00 770 087,00 201 710,00 172 117,00
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 362 193,00 923 328,00 516 044,00 206 367,00
Dane bilansowe wg stanu na dzień 31.12.2021 / 31.12.2020
XIV. Aktywa trwałe 14 905 836,00 13 511 725,00 3 240 822,00 2 927 911,00
XV. Aktywa obrotowe 8 738 869,00 4 695 425,00 1 900 002,00 1 017 471,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 5 951 160,00 5 704 419,00 1 293 899,00 1 236 114,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 761 378,00 4 213 829,00 1 904 896,00 913 112,00
XVIII. Kapitał własny 8 932 167,00 8 288 902,00 1 942 029,00 1 796 156,00
XIX. Kapitał zakładowy 495 977,00 495 977,00 107 835,00 107 475,00
XX. Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli 990 304,00 949 828,00 215 312,00 205 822,00
Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:

kurs na 31.12.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5994 PLN (tabela nr 254/A/NBP/2021),
kurs na 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,6148 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2020).
• poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujący na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

kurs średni w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5775 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,4742 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 2022-04-28 o treści:
Raport bieżący 11/2022 z dnia 28.04.2022

Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że raport roczny Spółki jak i skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki za 2021 roku zostały uzupełnione o załączony do niniejszego raportu bieżącego dokument „Oświadczenie Zarządu 2021” w miejsce omyłkowo załączonych dokumentów „Oświadczenie kierownictwa JSF GA Tarnów 2021” oraz „Oświadczenie kierownictwa SSF GA Tarnów 2021”.
Informacje i dane finansowe zawarte w rocznych raportach okresowych, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2022 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Plik Opis
Oświadczenie_Zarządu_2021.pdfOświadczenie_Zarządu_2021.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2. GrupaAzoty-2021-12-31-pl.zip2. GrupaAzoty-2021-12-31-pl.zip
2. GrupaAzoty-2021-12-31-pl.zip.xades2. GrupaAzoty-2021-12-31-pl.zip.xades
List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu.xhtml
List Prezesa Zarządu.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu.xhtml.xades
GrupaAzoty_SkonsolidowaneDaneFinansowe-2021-12-31-pl.xhtmlGrupaAzoty_SkonsolidowaneDaneFinansowe-2021-12-31-pl.xhtml
3. GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml3. GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml
3. GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xades3. GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xades
4. Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Azoty_za_2021_rok.xhtml4. Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Azoty_za_2021_rok.xhtml
4. Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Azoty_za_2021_rok.xhtml.xades4. Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Azoty_za_2021_rok.xhtml.xades
GrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtmlGrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml
GrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xadesGrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xades
SzB_GK_GAT_2021.xhtmlSzB_GK_GAT_2021.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta - skonsolidowane
SzB_GK_GAT_2021.xhtml.XAdESSzB_GK_GAT_2021.xhtml.XAdES Podpisy do sprawozdania biegłego rewidenta - skonsolidowane
Ocena Rady Nadzorczej - spr skonsolidowane.xhtmlOcena Rady Nadzorczej - spr skonsolidowane.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej - spr. skonsolidowane.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej - spr. skonsolidowane.xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki