1
Załącznik do Uchwały nr 279/XI/2022
Rady Nadzorczej XI kadencji Grupy Azoty S.A.
z dnia 27.04.2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. wraz z uzasadnieniem dotycząca
Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna,
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna
oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2021 rok
Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), zgodnie z wymogiem art. 382 § 3
Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.), a także § 32 ust.1 pkt 6) i 9) Statutu
Spółki, dokonała pozytywnej oceny przedstawionych przez Zarząd Spółki następujących
sprawozdań:
1. Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres
12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku przygotowanego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską („Sprawozdanie finansowe”).
2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za
okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku przygotowanego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską („Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe”).
3. Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021
roku.
Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań oraz stwierdziła, że zawierają one
wymagane przepisami prawa informacje i są zgodne ze stanem faktycznym.
Powyższe sprawozdania były przedmiotem weryfikacji, analizy i oceny przez Komitet Audytu
Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia
11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm., Ustawa) nadzorowprocesy sprawozdawczości
finansowej, skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz
procesów audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych
2
z zapewnieniem rzetelności sprawozdań finansowych i ich zgodności z odpowiednimi
wymogami prawnymi.
W ramach procesu badania sprawozdań finansowych Komitet Audytu regularnie spotykał się
z przedstawicielami firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych
Spółki i spółek zależnych oraz z przedstawicielami służb finansowych Spółki monitorując
proces sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz omawiając kluczowe
zagadnienia. Ponadto Komitet Audytu zapoznał się z przedstawionymi przez firmę
audytorską sprawozdaniami z badania sprawozdań finansowych oraz z dodatkowym
sprawozdaniem przygotowanym dla Komitetu Audytu oraz kierownictwa Spółki, zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji
2005/909/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 158/77), a także wymogami Ustawy.
W wyniku przeprowadzonych prac Komitet Audytu wydał pozytywną rekomendację dla Rady
Nadzorczej Spółki w przedmiocie oceny sprawozdań Spółki za 2021 rok.
Ocena sprawozdań Spółki przez Radę Nadzorczą opiera się na pozytywnej rekomendacji
Komitetu Audytu, sprawozdaniach z badania przez niezależnego biegłego rewidenta
Sprawozdania finansowego oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie
z którymi:
1. Sprawozdania te przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz
odpowiednio jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jednostkowych
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2021 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości.
2. Sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz
Statutem Spółki.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych.
Ponadto w ocenie biegłego rewidenta Spółki sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie
przepisami prawa i jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym oraz
Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
3
W oparciu o opisane powyżej procedury oraz dodatkowe wyjaśnienia uzyskane od Zarządu
Spółki oraz biegłego rewidenta Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdania
przedłożone przez Zarząd.
Podpisy członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
.................................
Magdalena Butrymowicz
/Przewodnicząca Rady
Nadzorczej/
.................................
Wojciech Krysztofik
/Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej/
....................................
Robert Kapka
/Sekretarz Rady Nadzorczej/
.................................
Monika Fill
.................................
Bartłomiej Litwińczuk
....................................
Marcin Mauer
.................................
Michał Maziarka
.................................
Janusz Podsiadło
.................................
Roman Romaniszyn