Treść oświadczenia przyjęta Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki
Nr 283/XI/2022 z dnia 27.04.2022 r., stanowiąca załącznik nr 2 do ww. Uchwały
Tarnów, dnia 27 kwietnia 2022 roku
OŚWIADCZENIE
Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) stwierdza, że wedle jej najlepszej
wiedzy w okresie od dnia złożenia poprzedniego oświadczenia (tj. 14 kwietnia 2021 r.) do
dnia złożenia niniejszego oświadczenia w Spółce:
a) były i są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełniania przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Spółka oraz jej Grupa Kapitałowa, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Członkowie Rady Nadzorczej:
Magdalena Butrymowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wojciech Krysztofik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Kapka Sekretarz Rady Nadzorczej
Monika Fill Członek Rady Nadzorczej
Bartłomiej Litwińczuk Członek Rady Nadzorczej
Marcin Mauer - Członek Rady Nadzorczej
Michał Maziarka Członek Rady Nadzorczej
Janusz Podsiadło - Członek Rady Nadzorczej
Roman Romaniszyn - Członek Rady Nadzorczej