Tarnów, dnia 27 kwietnia 2022 roku
O Ś W I A D C Z E N I E
Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2021 31.12.2021 roku i dane porównywalne oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2021 31.12.2021 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi
zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich wyniki finansowe.
Roczne sprawozdanie z działalności za okres 01.01.2021 31.12.2021 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć Spółki oraz Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Podpisy członków Zarządu
Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
………………………………
Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
………………………………
Tomasz Hinc
Mariusz Grab
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
………………………………
Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
………………………………
dr hab. Filip Grzegorczyk
Tomasz Hryniewicz
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
………………………………
Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
………………………………
dr Grzegorz Kądzielawski
Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
………………………………
Zbigniew Paprocki
Członek Zarządu Dyrektor Generalny