REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

2020-11-25 17:46
publikacja
2020-11-25 17:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3Q2020_SSF_GKEuCO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2020 01.00-30.09.2019
II. Przychody ze sprzedaży 43 605 59 564 9 816 13 824
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 794 9 625 1 755 2 234
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 571 7 006 1 254 1 626
V. ZYSK (STRATA) NETTO 4 273 5 801 962 1 346
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 4 180 5 690 941 1 321
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli 94 111 21 26
VIII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,76 1,04 0,17 0,24
IX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,76 1,04 0,17 0,24
X. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,4421 4,3086
XI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019
XII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 846 7 449 1 541 1 729
XIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 358 -3 593 -531 -834
XIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -9 639 -2 911 -2 170 -676
XV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 150 944 -1 159 219
XVI. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,4421 4,3086
XVII. SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019
XVIII. Aktywa 189 410 190 820 41 842 43 630
XIX. Zobowiązania długoterminowe 35 320 10 166 7 802 2 324
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 104 447 132 153 23 073 30 216
XXI. Kapitał własny 49 643 48 500 10 966 11 089
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 48 573 47 193 10 730 10 790
XXIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,5268 4,3736
XXIV. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019
XXV. Przychody ze sprzedaży 23 586 25 597 5 310 5 941
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 015 2 960 904 687
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 346 -149 303 -35
XXVIII. ZYSK (STRATA) NETTO 427 -385 96 -89
XXIX. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 427 -385 96 -89
XXX. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,08 -0,07 0,02 -0,02
XXXI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,08 -0,07 0,02 -0,02
XXXII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,4421 4,3086
XXXIII. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 029 6 684 1 582 1 551
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 329 -3 081 524 -715
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -12 268 -4 885 -2 762 -1 134
XXXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 911 -1 282 -655 -298
XXXVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,4421 4,3086
XXXIX. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019
XL. Aktywa 127 483 145 940 28 162 33 368
XLI. Zobowiązania długoterminowe 36 522 15 969 8 068 3 651
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 68 434 97 346 15 118 22 258
XLIII. Kapitał własny 22 526 32 625 4 976 7 460
XLIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 22 526 32 625 4 976 7 460
XLV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,5268 4,3736


Pozycje
z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych
obliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 9 miesięcy 2020 roku wyniósł 1 EUR = 4,4421 PLN, a za 9
miesięcy 2019 roku wyniósł 1 EUR = 4,3086 PLN.Pozycje
ze sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono według kursu ogłoszonego
przez NBP obowiązującego na dzień 30.09.2020 roku, który wyniósł 1 EUR =
4,5268 PLN, na dzień 31.12.2019 roku 1 EUR  = 4,2585 PLN oraz na dzień
30.09.2019 roku 1 EUR = 4,3736 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
3Q2020_SSF_GKEuCO.pdf3Q2020_SSF_GKEuCO.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2020-11-25 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki