5,2000 zł
10,64% 0,5000 zł
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EuCO_Raport_finansowy_skonsolidowany_IH2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EuCO_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IH2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EUCO_raport_z_przegladu_skons._SF_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EUCO_raport_z_przegladu_jedn.SF_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
II. Przychody ze sprzedaży 37 459 46 482 8 736 10 964
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 911 9 212 1 378 2 173
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 173 7 313 973 1 725
V. ZYSK (STRATA) NETTO 3 270 5 127 763 1 209
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 146 4 926 734 1 162
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli 125 201 29 47
VIII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,58 0,92 0,14 0,22
IX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,58 0,92 0,14 0,22
X. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2880 4,2395
XI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
XII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 462 -805 1 041 -190
XIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 034 660 -241 156
XIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 141 -2 451 -499 -578
XV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 288 -2 596 300 -612
XVI. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2880 4,2395
XVII. SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.06.2019 na 30.06.2018 na 30.06.2019 na 30.06.2018
XVIII. Aktywa 190 254 194 178 44 745 44 520
XIX. Zobowiązania długoterminowe 9 895 64 414 2 327 14 768
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 134 397 77 827 31 608 17 844
XXI. Kapitał własny 45 962 51 937 10 810 11 908
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 44 641 51 003 10 499 11 694
XXIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,2520 4,3616
XXIV. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
XXV. Przychody ze sprzedaży 16 860 18 570 3 932 4 380
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 609 2 934 375 692
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -457 724 -107 171
XXVIII. ZYSK (STRATA) NETTO -689 -425 -161 -100
XXIX. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -689 -425 -161 -100
XXX. Zysk na akcję (PLN; EUR) -0,12 -0,08 -0,03 -0,02
XXXI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) -0,12 -0,08 -0,03 -0,02
XXXII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2880 4,2395
XXXIII. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 901.01-30.06.2018
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 101 2 857 723 674
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 447 -300 -337 -71
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 248 -4 700 -757 -1 109
XXXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 593 -2 143 -372 -505
XXXVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2880 4,2395
XXXIX. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.06.2019 na 30.06.2018 na 30.06.2019 na 30.06.2018
XL. Aktywa 143 686 159 500 33 792 36 569
XLI. Zobowiązania długoterminowe 15 958 73 518 3 753 16 856
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 95 407 55 445 22 438 12 712
XLIII. Kapitał własny 32 320 30 537 7 601 7 001
XLIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 32 320 30 537 7 601 7 001
XLV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,2520 4,3616


Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały
przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 30 czerwca
2019 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR czyli 1 EURO =
4,2520PLN, a na dzień 31 grudnia 2018 roku według kursu średniego NBP
obowiązującego na ten dzień, czyli 1 EUR = 4,3000 PLN oraz według kursu
4,3616 PLN za 1 EUR obowiązującego na dzień 30 czerwca 2018 roku.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za
prezentowany okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku według kursu
4,2880 PLN za 1 EUR oraz według kursu 4,2395 PLN za 1 EUR dla
analogicznego okresu 2018 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
EuCO Raport finansowy skonsolidowany IH2019.pdfEuCO Raport finansowy skonsolidowany IH2019.pdf
EuCO Sprawozdanie z działalności IH2019.pdfEuCO Sprawozdanie z działalności IH2019.pdf
EUCO raport z przeglądu skons. SF 30.06.2019.pdfEUCO raport z przeglądu skons. SF 30.06.2019.pdf
EUCO raport z przeglądu jedn.SF 30.06.2019.pdfEUCO raport z przeglądu jedn.SF 30.06.2019.pdf
Oświadczenia Zarządu I półrocze 2019.pdfOświadczenia Zarządu I półrocze 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-02 Jolanta Zendran Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran
2019-09-02 Agata Rosa-Kołodziej Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.