REKLAMA
ZAGŁOSUJ

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2021-11-18 20:45
publikacja
2021-11-18 20:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wielton_raport_2021Q3-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 1 929 224 1 302 747 423 215 293 729
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71 423 14 124 15 668 3 180
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 58 278 -364 12 785 -82
IV. Zysk (strata) netto 46 769 9 618 10 260 2 165
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 45 594 12 572 10 002 2 830
VI. Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 0,76 0,21 0,17 0,05
VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 0,76 0,21 0,17 0,05
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,5585 4,4420
Rachunek przepływów pienieżnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 889 60 714 10 725 13 668
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 740 -44 010 -12 886 -9 908
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -26 541 -7 264 -5 822 -1 635
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -36 392 9 440 -7 983 2 125
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,5585 4,4420
XIV. stan na stan na stan na stan na
XV. Bilans 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XVI. Aktywa 1 777 856 1 479 268 383 746 320 549
XVII. Zobowiązania długoterminowe 358 549 366 413 77 392 79 400
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 955 054 685 173 206 146 148 473
XIX. Kapitał własny 464 253 427 682 100 208 92 676
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 438 241 403 749 94 593 87 490
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu - - 4,6329 4,6148
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 1 127 441 617 212 247 327 138 949
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 150 6 440 12 318 1 450
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 45 469 6 052 9 975 1 362
XXV. Zysk (strata) netto 35 150 17 498 7 711 3 939
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na akcje (PLN; EUR) 0,58 0,29 0,13 0,07
XXVIII. Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 0,58 0,29 0,13 0,07
XXIX. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,5585 4,4420
Rachunek przepływów pienieżnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 68 025 29 921 14 923 6 736
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -46 719 -37 001 -10 249 -8 330
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -14 364 14 680 -3 151 3 305
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 085 7 600 457 1 711
XXXIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,5585 4,4420
XXXV. stan na stan na stan na stan na
XXXVI. Bilans 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXXVII. Aktywa 1 247 065 1 031 680 269 176 223 559
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 877 105 680 567 186 321 147 475
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 218 543 244 340 47 172 52 947
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 631 660 415 613 136 342 90 061
XLI. Kapitał własny 369 960 351 113 79 855 76 084
XLII. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 606 2 617
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR) 6,13 5,82 1,32 1,26
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR) 6,13 5,82 1,32 1,26
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR) - - - -
XLVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu - - 4,6329 4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wielton_raport_2021Q3-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfWielton_raport_2021Q3-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za III kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2021-11-18 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2021-11-18 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-11-18 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
2021-11-18 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
2021-11-18 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
2021-11-18 Andrzej Mowczan Członek Zarządu Andrzej Mowczan
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki