REKLAMA
ZAGŁOSUJ

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2021-09-16 05:58
publikacja
2021-09-16 05:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wielton_raport_2021H1-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2021_PSF_PZR_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2021_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WIELTON1H2021.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WIELTON1H2021.xml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 1 308 353 814 577 287 729 183 410
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 378 -4 868 13 058 -1 096
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 52 032 -16 268 11 443 -3 663
IV. Zysk (strata) netto 41 094 -805 9 037 -181
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 40 115 1 368 8 822 308
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,66 0,02 0,15 0,00
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,66 0,02 0,15 0,00
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5472 4,4413
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 59 985 4 908 13 192 1 105
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40 557 -27 546 -8 919 -6 202
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 047 11 115 -230 2 503
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 18 381 -11 523 4 042 -2 595
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5472 4,4413
XIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XV. Bilans 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XVI. Aktywa 1 740 149 1 479 268 384 921 320 549
XVII. Zobowiązania długoterminowe 361 247 366 413 79 908 79 400
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 923 781 685 173 204 340 148 473
XIX. Kapitał własny 455 121 427 682 100 673 92 676
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 429 836 403 749 95 080 87 490
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu X X 4,5208 4,6148
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 724 837 364 399 159 403 82 048
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 372 -3 147 9 318 -709
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 36 424 -7 520 8 010 -1 693
XXV. Zysk (strata) netto 28 373 6 725 6 240 1 514
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR) 0,47 0,11 0,10 0,03
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR) 0,47 0,11 0,10 0,03
XXIX. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5472 4,4413
Rachunek przepływów pienieżnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 169 23 021 9 713 5 183
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 912 -25 098 -7 238 -5 651
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 947 7 592 1 528 1 709
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 18 204 5 515 4 003 1 242
XXXIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5472 4,4413
XXXV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XXXVI. Bilans 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXVII. Aktywa 1 212 409 1 031 680 268 185 223 559
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 845 199 680 567 186 958 147 475
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 223 063 244 340 49 341 52 947
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 592 783 415 613 131 123 90 061
XLI. Kapitał własny 367 210 351 113 81 227 76 084
XLII. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 671 2 617
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,08 5,82 1,34 1,26
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,08 5,82 1,34 1,26
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł X X X X
XLVI. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5208 4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wielton_raport_2021H1-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfWielton_raport_2021H1-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R.
Wielton 2021 PSF PZR skrócone EMITENT PL-sig.pdfWielton 2021 PSF PZR skrócone EMITENT PL-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R
Wielton 2021 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdfWielton 2021 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R
WIELTON1H2021.xmlWIELTON1H2021.xml WIELTON1H2021 xml plik XML
WIELTON1H2021.xml.XAdESWIELTON1H2021.xml.XAdES WIELTON1H2021.xml plik XADES

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2021-09-16 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2021-09-16 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-09-16 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
2021-09-16 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
2021-09-16 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
2021-09-16 Andrzej Mowczan Członek Zarządu Andrzej Mowczan
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki