REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: wyniki finansowe

2021-02-26 19:40
publikacja
2021-02-26 19:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
2020sprawozdanieroczneVTI.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020sprawozdanieZarzaduVTI.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020sprawozdanieroczneVTI.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020sprawozdanieZarzaduVTI.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. I. Przychody z działalności podstawowej 11 513,00 120,00 2 573,00 28,00
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 6 187,00 -12 120,00 1 383,00 -2 845,00
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 8 256,00 -11 699,00 1 845,00 -2 746,00
IV. Zysk/Strata netto 8 095,00 -10 843,00 1 809,00 -2 545,00
V. Całkowite dochody ogółem 8 095,00 -10 843,00 1 809,00 -2 545,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 812,00 -4 137,00 -405,00 -971,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 225,00 -2 127,00 -721,00 -499,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 569,00 453,00 -351,00 106,00
IX. Przepływy pieniężne netto razem. -6 606,00 -5 811,00 -1 476,00 -1 364,00
X. Aktywa razem 48 866,00 40 365,00 10 524,00 9 479,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 117,00 41,00 25,00 10,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 42,00 13,00 9,00 3,00
XIII. Kapitał własny 48 406,00 40 311,00 10 489,00 9 466,00
XIV. Kapitał zakładowy 2 984,00 2 984,00 647,00 701,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 29 840 000,00 29 840 000,00 29 840 000,00 29 840 000,00
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 -0,36 0,06 -0,09
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 -0,36 0,06 -0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,62 1,35 0,35 0,32
Zastosowane kursy walutowe:
1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
- na dzień 31.12.2020 r. wg kursu 4,6148 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr
255/A/NBP/2020
- na dzień 31.12.2019 r. wg kursu 4,2585 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr
251/A/2019
2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
- za okres 01.01-31.12.2019 wg kursu 4,2604 PLN/EUR
- za okres 01.01-31.12.2020 wg kursu 4,4742 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2020sprawozdanieroczneVTI.xhtml2020sprawozdanieroczneVTI.xhtml
2020sprawozdanieZarzaduVTI.xhtml2020sprawozdanieZarzaduVTI.xhtml
2020sprawozdanieroczneVTI.xhtml.xades2020sprawozdanieroczneVTI.xhtml.xades
2020sprawozdanieZarzaduVTI.xhtml.xades2020sprawozdanieZarzaduVTI.xhtml.xades
Raport.xhtmlRaport.xhtml
Raport.xhtml.XAdESRaport.xhtml.XAdES
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki