REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ULTIMATE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2021-11-15 00:06
publikacja
2021-11-15 00:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ultimate_Games_SSF_3Q2021_FINAL_141121-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 626 11 078 3 647 2 494
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 511 5 938 1 209 1 337
III. EBITDA* 5 607 5 976 1 230 1 345
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 6 957 8 207 1 526 1 848
V. Zysk (strata) netto 5 346 6 588 1 173 1 483
VI. przypadający na jednostkę dominującą 5 528 6 603 1 213 1 487
VII. przypadający na udziały niedające kontroli (182) (15) (40) (3)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 386 2 144 304 483
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 818 6 415 838 1 444
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9144) 2 616 (2006) 589
XI. Przepływy pieniężne netto – razem (3940) 11 175 (864) 2 516
XII. Liczba akcji 5 230 5 230 000 5 230 5 230 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,02 1,26 0,22 0,28
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 9,03 3,50 1,98 0,79
XV. na 30.09.2021 r. na 31.12.2020 r. na 30.09.2021 r. na 31.12.2020 r.
XVI. Aktywa / Pasywa razem 53 481 55 624 11 544 12 053
XVII. Aktywa trwałe 28 936 28 084 6 246 6 086
XVIII. Aktywa obrotowe 24 545 27 540 5 298 5 968
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 44 114 45 985 9 522 9 965
XX. Kapitał mniejszości 3 129 2 605 675 565
XXI. Zobowiązania długoterminowe 5 504 5 498 1 188 1 191
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 733 1 536 158 333
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 845 11 614 3 695 2 615
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 165 5 994 1 352 1 350
XXV. EBITDA* 6 234 6 032 1 368 1 358
XXVI. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 10 430 11 132 2 288 2 506
XXVII. Zysk (strata) netto 8 378 8 968 1 838 2 019
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 230 2 202 709 496
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 862 5 997 847 1 350
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10460) (2 092) (2295) (471)
XXXI. Przepływy pieniężne netto – razem (3368) 6 107 (739) 1 375
XXXII. Liczba akcji 5 230 000 5 230 000 5 230 000 5 230 000
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,60 1,71 0,35 0,39
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 4,24 2,94 0,93 0,66
XXXV. na 30.09.2021 r. na 31.12.2020 r. na 30.09.2021 r. na 31.12.2020 r.
XXXVI. Aktywa / Pasywa razem 23 626 25 411 5 100 5 506
XXXVII. Aktywa trwałe 4 286 2 678 925 580
XXXVIII. Aktywa obrotowe 19 339 22 733 4 174 4 926
XXXIX. Kapitał własny 22 197 23 257 4 791 5 040
XL. Zobowiązania długoterminowe 1 429 627 308 136
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 807 1 527 174 331


Powyższe dane
finansowe za okres 9 miesięcy 2021 i 2020 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP
na dzień 30 września 2021 r. – 4,6329 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia
2020 r. – 4,6148 PLN/EURO,-
pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 30 września 2021 r.  – 4,5585 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do
30 września 2020 r.  – 4,4420 PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako
zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację; 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Ultimate Games_SSF 3Q2021_FINAL_141121-sig.pdfUltimate Games_SSF 3Q2021_FINAL_141121-sig.pdf 1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki