REKLAMA

TOYA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-11 16:52
publikacja
2021-05-11 16:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_raportu_8_2021.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
SF_MSSF_Grupa_Toya_I_kwartal_2021_skorygowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 165 594 119 295 36 218 27 135
II. Zysk na działalności operacyjnej 24 554 16 965 5 370 3 859
III. Zysk przed opodatkowaniem 24 226 16 494 5 299 3 752
IV. Zysk netto 19 228 13 225 4 206 3 008
V. Całkowite dochody netto 22 565 18 346 4 935 4 173
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,26 0,18 0,06 0,04
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 169 39 794 6 380 9 052
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 613) (1 677) (790) (381)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23 228) (28 691) (5 081) (6 527)
XI. Przepływy pieniężne netto razem 2 328 9 426 509 2 144
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2021 31 grudnia 2020
XII. Aktywa trwałe 71 591 68 534 15 362 14 851
XIII. Aktywa obrotowe 319 540 326 408 68 566 70 731
XIV. Aktywa razem 391 131 394 942 83 928 85 582
XV. Zobowiązania długoterminowe 36 337 27 773 7 797 6 018
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 94 496 129 436 20 277 28 048
XVII. Kapitał własny razem 260 298 237 733 55 854 51 516
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2021 z dnia 2021-05-11 o treści:Zarząd TOYA S.A. ( dalej: Emitent) informuje, że w skonsolidowanym
raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2021 roku
opublikowanym w dniu 7 maja 2021 r. wystąpił błąd w Części C tj.
śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A.
Przedmiotem korekty są pozycje jednostkowego sprawozdania z przepływów
pieniężnych w zakresie danych porównywalnych w części dotyczącej
działalności finansowej za I kwartał 2020 roku. Dane przekazane za
okres I kwartału 2021 roku pozostają bez zmian. Skorygowane dane
znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe
informacje i dane finansowe zawarte w skonsolidowanym raporcie
okresowym za I kwartał 2021 r.
Emitent przekaże ponownie skorygowany skonsolidowany raport kwartalny
Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2021 roku do publicznej
wiadomości przez system ESPI.Plik Opis
zalacznik_do_raportu 8_2021.pdfzalacznik_do_raportu 8_2021.pdf załacznik do raportu bieżącego 8/2021

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_MSSF_Grupa_Toya_I_kwartal_2021_skorygowany.pdfSF_MSSF_Grupa_Toya_I_kwartal_2021_skorygowany.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy TOYA za 1 kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
2021-05-11 Maciej Lubnauer Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki