REKLAMA

Sasin: Zrealizowane w budżecie dochody wyniosły blisko 314,7 mld zł

2017-07-19 10:41
publikacja
2017-07-19 10:41

 Zrealizowane w budżecie 2016 r. dochody wyniosły blisko 314,7 mld zł i były one wyższe w stosunku do pierwotnych założeń budżetu o 775 mln zł, tj. o 0,3 proc. - mówił w środę Sejmie Jacek Sasin.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Sejm obraduje nad sprawozdaniem komisji finansów publicznych ws. wykonania budżetu państwa za 2016 r. Komisja rekomenduje przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Radzie Ministrów.

"Oceniając realizację dochodów i wydatków budżetu w 2016 roku można stwierdzić, że zrealizowane dochody wyniosły blisko 314,7 mld zł i były one wyższe w stosunku do pierwotnych założeń budżetu o 775 mln zł, tj. o 0,3 proc." - powiedział poseł sprawozdawca sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS).

Dodał, że w stosunku do roku 2015 r. dochody były wyższe o 25,5 mld zł, czyli o 8,8 proc.

Sasin powiedział, że widoczna była zmiana struktury dochodów. "Udział dochodów niepodatkowych bez dochodów z UE wzrósł o 3,2 pkt proc. Natomiast udział dochodów podatkowych spadł o 3 pkt proc." - mówił.

O wzroście udziału niepodatkowych - jak tłumaczył poseł - zadecydowała wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego w 2016 r., która nie miała miejsca w 2015. r., oraz "wysokie wpływy o charakterze jednorazowym zanotowane w 2016 r. z tytułu rezerwacji częstotliwości tzw. dywidendy cyfrowej - to była kwota ok. 9,2 mld zł".

Zrealizowane wydatki były niższe o 7,7 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2016, co stanowiło 2,1 proc. zaplanowanych wydatków.

Jak powiedział poseł sprawozdawca sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS), "wydatki budżetu państwa w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 360,8 mld zł, w tym 750 mln zł stanowiły wydatki przesunięte do realizacji w roku 2017".

Powyższy ubytek - jak wskazał Sasin - zrekompensowano innymi dochodami, pochodzącymi z wpłaty zysku Narodowego Banku Polskiego, oraz dochodu z państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych.

"W ustawie budżetowej wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 368,5 mld zł. Limit ten nie uległ zmianie, mimo dwukrotnej nowelizacji ustawy budżetowej" - mówił Sasin.

Dodał, że "wydatki budżetu państwa w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 360,8 mld zł, w tym 750 mln zł stanowiły wydatki przesunięte do realizacji w roku 2017".

Dług Skarbu Państwa na koniec 2016 r. wyniósł 928,7 mld zł, tj. wzrósł w ciągu roku o 94,1 mld zł.

Poseł sprawozdawca sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS) tłumaczył, że "głównym powodem wzrostu tego długu było finansowanie deficytu budżetu państwa i deficytu budżetu środków europejskich w kwocie 58,8 mld zł".

Ponadto - jak wskazał - na skutek różnic kursowych dług Skarbu Państwa wzrósł o kolejne 14,9 mld zł.

Udział zadłużenia krajowego w długu ogółem wyniósł 65,6 proc., a długu zagranicznego - 34,4 proc.

W 2016 r. wzrost PKB w cenach stałych wyniósł 2,7 proc. i był niższy od zakładanego o 1,1 pkt. proc., ale zarazem o 0,8 pkt proc. wyższy niż w UE, gdzie wynosił 1,9 proc.

Poseł sprawozdawca sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS) powiedział, że "patrząc z dzisiejszej perspektywy, możemy uznać, iż budżet roku 2016 realizowany był w stosunkowo korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych, bo nie spełniły się groźne scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej".

Dodał, że ponadto, zaczęły pojawiać się pozytywne efekty prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej.

"W 2016 r. wzrost PKB w cenach stałych wyniósł 2,7 proc. i był niższy od zakładanego o 1,1 punktu procentowego, ale zarazem o 0,8 punktu procentowego wyższy niż w UE, gdzie wynosił 1,9 proc." - poinformował.

Sasin wskazał, że utrzymywała się równowaga zewnętrzna - miała miejsce nadwyżka eksportu nad importem, a osłabienie kursu złotego w stosunku do poprzednich lat sprzyjało wzrostowi eksportu.

Jak podkreślił, nie służyło to jednak "obniżaniu kosztów obsługi długi skarbu państwa".

Deficyt sektora finansów publicznych liczony według metodyki krajowej wzrósł z 2,4 proc. PKB w roku 2015, do 2,5 proc. PKB w 2016 r.

"W ciągu roku udało się utrzymać deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej (...) granicy 3 proc. PKB" - powiedział poseł sprawozdawca sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS).

Jak dodał, "zjawisko to jest o tyle warte podkreślenia, że deficyt tego sektora, który ostatecznie stanowił 2,4 proc. PKB miał miejsce w warunkach prowadzenia kosztowych zmian w zakresie polityki społecznej, a tym zwłaszcza programu Rodzina 500 plus".

Zaznaczył, że "deficyt sektora finansów publicznych liczony według metodyki krajowej wzrósł z 2,4 proc. PKB w roku 2015, do 2,5 proc. PKB w 2016 r.".

A więc - jak ocenił - nieznacznie - zważywszy na niższy od zakładanego wzrost gospodarczy.

"Jednocześnie dług publiczny liczony według metodologii unijnej nie przekroczył 60 proc. PKB, aczkolwiek wzrósł z 51,1 proc., do 54,4 proc. PKB co wynikało głównie z powodu zmian kursów walutowych" - powiedział poseł.

Podsumował, że "Polska w roku 2016 spełniała kryteria fiskalne obowiązujące w unii gospodarczej walutowej, co należy uznać za zjawisko korzystne".

"Z drugiej jednak strony, w finansach publicznych występują nadal słabości, takie jak w latach poprzednich, dlatego też proces reform finansów publicznych nadal powinien być kontynuowany" - podkreślił Sasin.

Poseł poinformował też, że deficyt obrotów bieżących w bilansie płatniczym kształtował się na niskim poziomie, wzrastała też wartość rezerw dewizowych.

Jacek Sasin zaznaczył, że w porównaniu z przyjmowanymi założeniami nie udało się osiągnąć wzrostu inwestycji. Jak mówił poprzedni rząd PO-PSL oraz rząd PiS, którzy przejął budżet 2016 r., planowały wzrost inwestycji na poziomie 7 proc., a KE - 5,5 proc. "Zamiast tego odnotowano spadek inwestycji na poziomie 7,9 proc." - dodał.

W 2016 r. dochody podatku od podatków z usług wyniosły 126,6 mld zł i były nieco niższe - o 2,1 mld zł od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej.

Jak tłumaczył poseł sprawozdawca sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS), niższe dochody budżetowe z VAT oznaczają, że wykonanie prognozy zrealizowano na poziomie 98,4 proc. Zaznaczył jednak, że w porównaniu do 2015 r. dochody z VAT były wyższe o 2,8 proc.

Jako przyczynę nie wykonania prognozowanych na 2016 r. założeń dochodu budżetu z podatku VAT Sasin podał zwiększone wypłaty przedsiębiorcom w grudniu 2016 r.

Powiedział, że "w 2016 roku dochody w ujęciu memoriałowym ESA2010 wyniosły 131 mld zł i były wyższe o 5,2 mld zł, tj. o 4,1 proc. w stosunku do dochodów w 2015 r.".

Poseł podkreślił, że w 2016 r. "mieliśmy do czynienia ze znaczącą poprawą tzw. ściągalności podatkowej". Jego zdaniem efekt ten można oszacować w 2016 r. na ok. 3 mld zł. "Na poprawę ściągalności podatkowej złożył się szereg działań podjętych przez Ministerstwo Finansów" - zaznaczył.

Sejm obraduje nad sprawozdaniem komisji finansów publicznych ws. wykonania budżetu państwa za 2016 r. Komisja rekomenduje przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Radzie Ministrów.

Rok 2016 był drugim roku z rzędu, w którym dynamicznie rosły wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w 2016 r. wzrosło o 4,2 proc.

Podczas debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 2016 r., przewodniczący sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS) powiedział, że w 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrosło - po wyeliminowaniu efektu inflacji - o 4,2 proc w stosunku do 2015 r. Jak podkreślił, łącznie w 2015 i 2016 r. wynagrodzenia wzrosły o 8,9 proc.

Sasin dodał, że od 2014 r. wynagrodzenia rosną szybciej w sektorze przedsiębiorstw niż w sferze budżetowej.

W ciągu trzech ostatnich latach realna wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosła łącznie o 13,1 proc., w budżetówce zaś o 10,5 proc.

Sasin dodał, że na wzrost wynagrodzeń wpływ miało też wprowadzenie wynagrodzenia minimalnego, które wyniosło 1850 zł.

Polska w 2016 r. otrzymała z budżetu Unii Europejskiej 42,9 mld zł, natomiast do budżetu UE wpłaciła 19,2 mld zł.  Oznacza to, iż polska gospodarka pozyskała środki netto w kwocie 23,8 mld zł.

Dodał, że wydatki budżetu środków europejskich wykonano w 2016 r. w kwocie 51,7 mld zł, stanowiły one 72,2 proc. planu. Jak wskazał Sasin, w porównaniu do 2015 r. środki te były niższe o 23,6 proc. "Było to związane z zakończeniem unijnej perspektywy finansowej 2007-2013 i opóźnieniem uruchamiania środków z nowej perspektywy 2014-2020".

Poseł powiedział też w 2016 r. ustalony został - na podstawie ustawy budżetowej - limit poręczeń i gwarancji, który wyniósł 200 mld zł.

Jak wskazał poseł, największych kwotowo poręczeń i gwarancji udzielono na zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego - 88 mld zł, w tym na wsparcie Krajowego Funduszu Drogowego - 86,4 mld zł.

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~kaczypysk
Wynik bylby lepszy gdyby nie pisowskie kombinacje i oszustwa.
~ecce
Kiedy oddacie właścicielom lokat w SKOKach ca.4mld zł przelane na prywatne konta poliptyków m.in.w Luksemburgu ?

Powiązane: Budżet 2016

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki