REKLAMA

Przejęcie SKOK Profit przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia”

2016-11-15 11:15
publikacja
2016-11-15 11:15

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła w dniu 15 listopada 2016 r. decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej „Profit” w Rybniku (SKOK Profit) przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach. Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Profit. Według stanu na dzień 30 września 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 733 członków SKOK Profit wynosiły 2,64 mln złotych.

fot. Kacper Pempel / / FORUM

Z dniem 14 września 2016 r., z uwagi na wykazany niedobór aktywów Kasy na pokrycie jej zobowiązań, KNF ustanowiła w SKOK Profit zarządcę komisarycznego. Z przekazanych przez zarządcę komisarycznego danych sprawozdawczych sporządzonych według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynika, że SKOK Profit wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 90,6 tys. złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 3,17%, co oznacza niewypłacalność. Suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła (-) 144 tys. złotych.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. poinformowała o odmowie udzielenia pomocy stabilizacyjnej umożliwiającej osiągnięcie SKOK Profit wyrażonego procentowo stosunku funduszy własnych do wartości aktywów powyżej poziomu wymaganego przepisami prawa, tj. 1%. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Profit.
W dniu 4 października 2016 r. KNF stwierdziła, że brak było Kasy wyrażającej zgodę lub
posiadającej zdolność do przejęcia SKOK Profit w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Profit przez bank. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Profit, KNF poinformowała, że do dnia 18 października 2016 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Profit.

Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach, który dokonał zgłoszenia, wyraził w dniu 15 listopada 2016 r. zgodę na przejęcie SKOK Profit, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok.

Sytuacja Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach pozwala na przejęcie SKOK Profit w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Profit wynosi 0,46% wartości aktywów Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach. Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym.
Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 20g ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Profit depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Profit przez  bank spółdzielczy, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła również pod uwagę zachowanie charakteru spółdzielni po połączeniu podmiotów oraz doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji instytucji kredytowych.

Z dniem 16 listopada 2016 r. zarząd majątkiem SKOK Profit obejmuje zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach. Z dniem 30 listopada 2016 r. SKOK Profit zostanie przejęta przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach w proces restrukturyzacji sektora SKOK.

Źródło:KNF
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~bankowiec
A co ze SKOK Jaworzno? Bo to ponoć jeden z największych Skoków w Polsce...
~bank24_blox_pl
@bankowiec
Właśnie dlatego banki nie garną się do jego przejęcia

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki