1,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
PMPG Polskie Media SA (PGM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q1_2019_PMPG_SA_skrocone_skonsolidowane_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 12.148 11.437 2.827 2.737
II. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1.343 2.780 -312 665
III. ZYSK (STRATA) NETTO -1.337 2.446 -311 585
IV. ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ -1.274 2.326 -296 557
V. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
VI. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) -0,12 0,22 -0,03 0,05
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.173 -656 273 -157
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 761 -564 177 -135
IX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -866 1.190 -201 285
X. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 1.068 -30 249 -7
XI. 31 MARCA 2019 R. 31 GRUDNIA 2018 R. 31 MARCA 2019 R. 31 GRUDNIA 2018 R.
XII. AKTYWA, RAZEM 49.566 49.167 11.523 11.434
XIII. AKTYWA OBROTOWE 17.420 17.078 4.050 3.972
XIV. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 18.384 16.566 4.274 3.853
XV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1.593 1.178 370 274
XVI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 16.791 15.388 3.904 3.579
XVII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 31.182 32.601 7.249 7.582
XVIII. KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 29.534 30.890 6.866 7.184
XIX. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,84 2,98 0,66 0,69
XXI. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 R. OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2018 R. OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 R. OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2018 R.
XXII. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 7.845 7.235 1.825 1.732
XXIII. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -504 1.634 -117 391
XXIV. ZYSK (STRATA) NETTO -1.015 1.463 -236 350
XXV. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XXVI. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) -0,10 0,14 -0,02 0,03
XXVII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 573 363 133 87
XXVIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 778 -425 181 -102
XXIX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -505 0 -118 0
XXX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 846 -62 196 -15
XXXI. 31 MARCA 2019 R. 31 GRUDNIA 2018 R. 31 MARCA 2019 R. 31 GRUDNIA 2018 R.
XXXII. AKTYWA, RAZEM 49.054 48.960 11.404 11.386
XXXIII. AKTYWA OBROTOWE 10.479 10.446 2.436 2.429
XXXIV. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 24.670 23.479 5.735 5.460
XXXV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1.436 1.023 334 238
XXXVI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 23.234 22.456 5.402 5.222
XXXVII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 24.384 25.481 5.669 5.926
XXXVIII. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XXXIX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR) 2,35 2,45 0,55 0,57
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 150%">
<font size="4">Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje
skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w
nastepujący sposób:<br/>poszczególne pozycje aktywów i
pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni
dzień okresu:<br/><br/></font>
</p>
</div>
<span style="line-height: 150%"><font size="4" face="Calibri,sans-serif"><br clear="all" style="line-height: 150%">
- na 29 marca 2019 r.: 1 euro = 4,3013 zł,</font></span><font size="4"><br/>-
na 31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000 zł.</font><br/>

<p>
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:<br/><br/>-
kurs średni w okresie styczeń-marzec 2019 r.: 1 euro = 4,2978 zł,<br/>-
kurs średni w okresie styczeń-marzec 2018 r.: 1 euro = 4,1784 zł.
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q1_2019_PMPG SA_skrocone skonsolidowane srodroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał.pdfQ1_2019_PMPG SA_skrocone skonsolidowane srodroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał.pdf Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-20 Piotr Piaszczyk Członek Zarządu
2019-05-20 Robert Pstrokoński Członek Zarządu
2019-05-20 Ewa Rykaczewska Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.