REKLAMA

NOVITA: wyniki finansowe

2021-04-16 07:45
publikacja
2021-04-16 07:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
NOVITA_S.A._-_List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_finansowe_2020.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_za_2020.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Ocena_Rady_Nadzorczej_Sprawozdania_rocznego_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 200 941,00 111 171,00 44 911,00 25 843,00
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 55 031,00 19 561,00 12 300,00 4 547,00
III. Zysk/strata ze sprzedaży 71 384,00 31 629,00 15 955,00 7 353,00
IV. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 49 646,00 15 487,00 11 096,00 3 600,00
V. Zysk brutto 49 143,00 14 293,00 10 984,00 3 323,00
VI. Zysk netto na działalności kontynuowanej 40 690,00 13 245,00 9 094,00 3 079,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 846,00 4 121,00 12 482,00 958,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 266,00 -21 101,00 -953,00 -4 905,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -49 856,00 17 024,00 -11 143,00 3 957,00
X. Przepływy pieniężne netto - razem 1 724,00 44,00 385,00 10,00
XI. Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
XII. Zysk na jedną akcję 16,28 5,30 3,64 1,23
XIII. Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach. 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
XIV. Rozwodniony zysk na jedna akcję 16,28 5,30 3,64 1,23
XV. Aktywa razem 175 730,00 176 458,00 38 080,00 41 437,00
XVI. Zobowiązania 46 603,00 48 008,00 10 099,00 11 273,00
XVII. Zobowiązania długoterminowe 13 339,00 12 711,00 2 890,00 2 985,00
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 264,00 35 297,00 7 208,00 8 289,00
XIX. Kapitał własny 129 127,00 128 450,00 27 981,00 30 163,00
XX. Kapitał akcyjny 5 000,00 5 000,00 1 083,00 1 174,00
XXI. Liczba akcji 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję 51,65 51,38 11,19 12,07
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2020 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,6148 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe” za 2020 rok przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,4742 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 12 miesięcy 2020 roku).
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2019 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,2585 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe” za 2019 rok przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3018 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 12 miesięcy 2019 roku).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
NOVITA_S.A._-_List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtmlNOVITA_S.A._-_List_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml List do Akcjonariuszy 2020
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtmlNOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml Sprawozdanie finansowe 2020
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_finansowe_2020.xadesNOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_finansowe_2020.xades Sprawozdanie finansowe 2020 - podpisy
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_za_2020.xhtmlNOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_za_2020.xhtml Sprawozdanie z działalności Emitenta 2020
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_za_2020.xadesNOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_za_2020.xades Sprawozdanie z działalności Emitenta 2020 - podpisy
NOVITA_S.A._-_Informacja_Zarządu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtmlNOVITA_S.A._-_Informacja_Zarządu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml Informacja Zarządu 2020
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_biegłego_rewidenta_2020.xhtmlNOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_biegłego_rewidenta_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_biegłego_rewidenta_2020.XAdESNOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_biegłego_rewidenta_2020.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 - podpis
NOVITA_S.A._-_Ocena_Rady_Nadzorczej_Sprawozdania_rocznego_2020.xhtmlNOVITA_S.A._-_Ocena_Rady_Nadzorczej_Sprawozdania_rocznego_2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania rocznego 2020
NOVITA_S.A._-_Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczące_Komitetu_Audytu_2020.xhtmlNOVITA_S.A._-_Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczące_Komitetu_Audytu_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki