REKLAMA

Budowa domu ruszyła przed kredytem? Część kosztów może pokryć wypłata z banku

Michał Kisiel2021-06-18 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2021-06-18 06:00
Budowa domu ruszyła przed kredytem? Część kosztów może pokryć wypłata z banku
Budowa domu ruszyła przed kredytem? Część kosztów może pokryć wypłata z banku
fot. sculpies / / Shutterstock

Banki gotowe są refinansować niektóre z nakładów poniesionych wcześniej przez budującego dom kredytobiorcę. Różnią się jednak m.in. podejściem do udokumentowania kosztów, które pochłonęły prace nad inwestycją.

Formalności związane z kredytem kupujący mieszkania nierzadko zaczynają w pierwszej kolejności, zanim podejmą wiążące kroki dotyczące nieruchomości. W przypadku budowy domu bywa inaczej. Czasem udanie się do banku poprzedzają pierwsze przygotowania do wzniesienia budynku lub chociażby kupno działki.

Przygotowując czerwcową edycję rankingu kredytów hipotecznych, w której przyjrzeliśmy się ofertom kredytów budowlanych, zapytaliśmy kredytodawców o kwestię istotną dla ruszających z pracami przed otrzymaniem finansowania. Sprawdziliśmy, czy i w jakim zakresie banki gotowe są refinansować nakłady poniesione przez klienta w okresie przed złożeniem wniosku.

„Kredytowy cashback” z ograniczeniami

Zdecydowana większość banków udzielających kredytów hipotecznych na budowę deklaruje, że umożliwia zrefinansowanie wcześniejszych nakładów klienta-inwestora. Różnice dotyczą przede wszystkim:

  • okresu, z którego mogą pochodzić refinansowane nakłady (zwykle – nieodległa przeszłość, do 3-12 miesięcy),
  • maksymalnej łącznej kwoty refinansowania,
  • formy udokumentowania wydatków.

Warto zatem polecić starającym się o kredyt budowlany pieczołowite zbieranie faktur, rachunków i innych dowodów poniesionych wydatków. Wnioskowania o kredyt, jeśli ruszamy z pracami, nie należy także przeciągać – może to utrudnić „wpisanie w kredyt” kosztów.

Czego będą oczekiwać banki?

W mBanku refinansowanie będzie się wiązało z koniecznością złożenia osobnego wniosku. Ta instytucja wskazuje, że nie łączy celów w ramach jednej umowy.

„Refinansujemy tylko takie nakłady, które poniósł wnioskodawca. Jeśli refinansowanie dotyczy nakładów na budowę lub przebudowę, nieruchomość stanowiąca przedmiot kredytowania musi stanowić jednocześnie przedmiot zabezpieczenia kredytu. [Warunkiem jest, by] Wnioskodawca zakupił nieruchomość w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub  wnioskodawca poniósł nakłady na budowę / przebudowę/ remont/ wykończenie nieruchomości w okresie 18 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Data poniesienia nakładu to data wystawienia faktury / rachunku potwierdzającego wysokość nakładu” – wskazuje mBank.

W Banku BPS możliwe jest refinansowanie kosztów poniesionych przez Kredytobiorcę  na cele mieszkaniowe, jeżeli zostały one poniesione do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia.

Również Credit Agricole umożliwia pokrycie środkami z kredytu wcześniejszych nakładów na zakup działki i koszty budowy. Wymagane jest udokumentowanie wydatków umową kupna-sprzedaży i wyceną rzeczoznawcy.

W ING Banku Śląskim zrefinansowanie kosztów celu mieszkaniowego (w tym budowy) poniesionego przez klienta jest możliwe do 12 miesięcy wstecz licząc od daty złożenia wniosku z zachowaniem 20-procentowego wkładu własnego. Udokumentowanie odbywa się na podstawie wystawionych na rzecz wnioskodawcy faktur, rachunków, potwierdzenia zapłaty, aktu notarialnego, operatu szacunkowego lub cenników i katalogów budowlanych.

Bank Millennium deklaruje, że nie ogranicza typów wydatków podlegających refinansowaniu w związku z budową domu. Wymagane jest przedstawienie operatu szacunkowego wraz z kosztorysem sporządzonym przez klienta i zatwierdzony przez rzeczoznawcę i/lub opłaconych faktur dokumentujących poniesione nakłady.

W Santander Banku zrefinansowane mogą zostać tylko elementy zawarte w kosztorysie budowy sporządzonym zgodnie z bankowym wzorem. Podstawą uznania nakładów jest operat szacunkowy oraz faktury i rachunki.

W Banku Pekao refinansowaniu podlegają koszty zadatku/zaliczki wpłacone na rzecz zbywcy (inwestora zastępczego) w związku z realizacją inwestycji. Dotyczy to maksymalnie 10 proc. całkowitych kosztów inwestycji, poniesionych do 3 miesięcy od złożenia wniosku kredytowego. Oczekiwane będą „zapisy w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, potwierdzenia wpłat wystawione przez banki lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności”, wskazuje bank.

PKO Bank Polski informuje, że „kredyt na refinansowanie kosztów inwestycji może być udzielony do wysokości 100 proc. poniesionych kosztów inwestycji (która została zakończona), przy czym:

  • w przypadku refinansowania kosztów inwestycji wymagających pozwolenia na budowę lub nie wymagających pozwolenia ale wymagających zgłoszenia budowy – wysokość kosztów jest określana na podstawie zweryfikowanego przez Bank kosztorysu,
  • w przypadku refinansowania kosztów inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę – refinansuje się wyłącznie koszty poniesione w okresie 24 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, przy czym wysokość kosztów jest określana na podstawie sporządzonego przez klienta kosztorysu, jednak nie więcej niż kwota wydatków wynikająca z przedstawionego przez kredytobiorcę zestawienia faktur i rachunków (wystawionych imiennie na kredytobiorcę albo jednego z kredytobiorców) obejmującego min. dane w zakresie nr faktury, daty wystawienia, przedmiotu zakupu.”

Bank Ochrony Środowiska gotów jest zrefinansować wcześniejsze nakłady, jeśli nie przekraczają one 10 proc. kwoty kredytu. Koszty związane z inwestycją muszą być poniesione w okresie ostatnich 6 miesięcy. „W przypadku urządzeń i instalacji ekologicznych, jeśli nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy od daty wystawienia faktury - środki kredytu mogą być wykorzystane do wysokości kosztów poniesionych przez Kredytobiorcę ze środków własnych” – informuje BOŚ. Wśród dokumentów potwierdzających wydatki bank wskazuje rachunki, faktury oraz dziennik budowy.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
dareku87
Ja tam przestrzegam przed budową na własną rękę, szczególnie w świecie niestabilnych cen materiałów i trudnej dostępności/wątpliwej jakości ekip. Osobiście postawiłem na developera, zamieszkam na os. Wilgi Park w Warszawie, w gotowym domu – jestem szalenie zadowolony.

Powiązane: Budowa domu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki