Jak zamortyzować komputer?

Komputer stanowi jedno z podstawowych urządzeń wykorzystywanych w firmie. Dziś trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej bez komputera. Stał się on nieodłącznym narzędziem pracy zarówno dla przedsiębiorców, jak i zatrudnianych przez nich pracowników. Jak zatem rozliczyć komputer w kosztach firmy?


Komputer, czyli co?

Mówiąc potocznie "komputer", najczęściej mamy na myśli kilka urządzeń, dzięki którym komputer może działać jako całość. Nabywając bowiem komputer na potrzeby firmy, przedsiębiorca, poza jednostką centralną, kupuje również m.in. monitor, klawiaturę, mysz. Tylko wzajemne połączenie tych elementów pozwala na wykorzystywanie komputera zgodnie z przeznaczeniem. Rozpatrując więc zakwalifikowanie komputera do środków trwałych, należy brać pod uwagę zestaw komputerowy jako całość, a nie poszczególne jego elementy. Nie mogą one bowiem funkcjonować samodzielnie.

Odrębnego omówienia wymaga drukarka komputerowa. Generalnie, wchodzi ona w skład zespołu komputerowego, do którego jest podłączona. Nie można jej uznać za odrębny środek trwały, ponieważ nie może działać niezależnie od komputera. Jednak w orzecznictwie ukształtował się pogląd, że jeżeli drukarka obsługuje kilka różnych zespołów komputerowych, to wówczas stanowi samodzielne urządzenie, zdatne do użytku. W tej sytuacji podatnik może ją zakwalifikować jako odrębny środek trwały.


Czy zawsze środek trwały?

Nie każdy komputer, spełniający warunki do uznania go za środek trwały, podatnik ma obowiązek zaliczyć do tego rodzaju składników majątku. Jeżeli bowiem cena nabycia zestawu komputerowego nie przekracza 3.500 zł, wydatki poniesione z tego tytułu można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania komputera do używania (art. 22d ust. 1 ustawy o pdof i art. 16d ustawy o pdop).

Nie ma jednak przeszkód, aby taki zespół komputerowy uznać za środek trwały. Wówczas odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w równych ratach co miesiąc, co kwartał lub jednorazowo na koniec roku podatkowego. Można także dokonać jednorazowego odpisu - w miesiącu oddania komputera do używania lub w miesiącu następnym (art. 22f ust. 3 ustawy o pdof i art. 16f ust. 3 ustawy o pdop).


Sposób na amortyzację

W sytuacji gdy zespół komputerowy spełnia kryteria dla uznania go za środek trwały, a jego wartość początkowa jest wyższa niż 3.500 zł, podatnik ma obowiązek go amortyzować. Jak zatem dokonać amortyzacji komputera, aby przebiegała ona prawidłowo i szybko?


komputer poddany szybkiemu postępowi technicznemu

Zespoły komputerowe należą do rodzaju 491 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Podstawowa stawka amortyzacyjna przewidziana w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych dla tych składników majątku wynosi 30%. Jednak przepisy ustaw o podatku dochodowym pozwalają podwyższać stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4-6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0 (art. 22i ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof i art. 16i ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop). Zgodnie z objaśnieniami do Wykazu, przez maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną. Zasadniczo zespoły komputerowe spełniają powyższą definicję. Zatem mogą być amortyzowane według podwyższonej stawki, tj. 60% rocznie (30% × 2,0). Dzięki temu okres amortyzacji ulegnie znacznemu skróceniu.


Przykład

Pan Piotr w październiku 2006 r. nabył komputer o wartości początkowej 5.500 zł. W tym samym miesiącu wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywał od listopada 2006 r. Podatnik wybrał liniową metodę amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne, przy zastosowaniu stawki podwyższonej o współczynnik 2,0, wyniosą:

  • za 2006 r. - 550 zł, tj. [(5.500 zł × 60% : 12 m-cy) × 2 m-ce],
    
  • za 2007 r. - 3.300 zł (5.500 zł × 60%),
    
  • za 2008 r. - 1.650 zł - amortyzacja do czerwca 2008 r.

Przy zastosowaniu stawki podstawowej, okres amortyzacji trwałby do lutego 2010 r. (XI-XII 2006 r. - 275 zł, za 2007 r. - 1.650 zł, za 2008 r. - 1.650 zł, za 2009 r. - 1.650 zł i za I-II 2010 r. - 275 zł).


amortyzacja metodą degresywną

W przypadku zespołów komputerowych można zastosować metodę degresywną amortyzacji (art. 22k ustawy o pdof i art. 16k ustawy o pdop). Polega ona na tym, że w pierwszym roku podatkowym ich używania stosuje się stawkę podstawową podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 2,0. W następnych latach odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota odpisów miałaby być niższa niż obliczona według metody liniowej, dalszych odpisów dokonuje się przy zastosowaniu metody liniowej.


fabrycznie nowe środki trwałe

Warto również dodać, że nowe komputery podatnik może amortyzować na zasadach określonych dla fabrycznie nowych środków trwałych. Wówczas w pierwszym roku podatkowym, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji, odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w wysokości 30% jego wartości początkowej (art. 22k ust. 4 ustawy o pdof i art. 16k ust. 4 ustawy o pdop). Jeżeli jednak wartość tak ustalonego odpisu amortyzacyjnego jest niższa od odpisu obliczonego metodą degresywną, podatnik może dokonywać odpisów przy zastosowaniu stawki podstawowej podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3,0. Roczną kwotę amortyzacji ustala się w proporcji do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku, od momentu wprowadzenia komputera do ewidencji środków trwałych. Odpisy mogą być dokonane jednorazowo, jednak nie wcześniej niż w miesiącu, w którym komputer został wprowadzony do ewidencji. W następnym roku podatkowym podatnik może amortyzować komputer metodą liniową lub degresywną (art. 22k ust. 5 ustawy o pdof i art. 16k ust. 5 ustawy o pdop).


Co zrobić z oprogramowaniem?

Zasadniczo rozróżniamy programy komputerowe:

 • systemowe - czyli takie, które są niezbędne do uruchomienia, a zatem bez nich nie byłoby możliwe wykorzystywanie komputera, np.Windows,
   
 • użytkowe - przeznaczone do realizacji określonych zadań, w zależności od potrzeb podatnika, np. program finansowo-księgowy.

Programy, bez których komputer nie byłby zdatny do użytku, czyli konieczne do uruchomienia komputera, należy zaliczyć w skład zespołu komputerowego. Wówczas na wartość początkową komputera będzie się składać także wartość oprogramowania.

Natomiast programy użytkowe służące realizacji określonego zadania i potrzeb użytkownika, stanowią wartości niematerialne i prawne i podlegają amortyzacji według zasad przyjętych dla tego rodzaju składników majątku.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
   
 • ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).


autor: Agnieszka Zając
Gazeta Podatkowa Nr 293 z dnia 2006-10-30
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl