REKLAMA

DGA: wyniki finansowe

2021-11-26 17:24
publikacja
2021-11-26 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_DGA_III_kwartal_2021_podpisane-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_III_kwartal_2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto z działalności podstawowej 5 388 5 993 1 182 1 349
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej -37 -422 -8 -95
III. Zysk / Strata brutto 3 359 -500 737 -113
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej 2 613 -419 573 -94
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy 2 635 -354 578 -80
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 -474 6 -107
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 241 -29 53 -7
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 -2 -1 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 266 -505 58 -114
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 2,33 -0,31 0,51 -0,07
Dane bilansowe z 2021 r. prezentowane sa na dzień 30.09.2021 r.,
natomiast dane z 2020 r. prezentowane są na 31.12.2020
XI. Aktywa razem 26 514 25 695 5 723 5 568
XII. Zobowiązania razem 9 717 11 512 2 097 2 495
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 057 475 228 103
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 660 11 037 1 869 2 392
XV. Kapitał własny 16 797 14 183 3 626 3 073
XVI. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 16 777 14 141 3 621 3 064
XVII. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 952 1 959
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 14,84 12,51 3,20 2,71
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto z działalności podstawowej 5 311 5 916 1 165 1 332
XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -14 -349 -3 -79
XXII. Zysk/Strata brutto 3 281 -543 720 -122
XXIII. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 2 551 -459 560 -103
XXIV. Zysk/Strata z działalności zaniechanej 0 0 0 0
XXV. Zysk/Strata netto ogółem 2 551 -459 560 -103
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 99 -370 22 -83
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 113 -86 25 -19
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 -2 -1 0
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 209 -458 46 -103
XXX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 2,26 -0,41 0,50 -0,09
Dane bilansowe z 2021 r. prezentowane sa na dzień 30.09.2021 r., natomiast dane z 2020 r. prezentowane są na 31.12.2020
XXXI. Aktywa razem 25 634 24 875 5 533 5 390
XXXII. Zobowiązania razem 9 613 11 405 2 075 2 471
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 1 057 475 228 103
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 556 10 930 1 847 2 368
XXXV. Kapitał własny 16 021 13 470 3 458 2 919
XXXVI. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 952 1 959
XXXVII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 14,17 11,92 3,06 2,58


*Zysk/Strata
podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty 
netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki
przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu
roku obrotowego. **Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcjW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK DGA_III kwartał 2021 podpisane-sig-sig.pdfGK DGA_III kwartał 2021 podpisane-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej DGA S.A. zawierające skrócone śródroczne jednostkowe
sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kw. 2021
Komentarz_Zarzadu_III_kwartal_2021-sig-sig.pdfKomentarz_Zarzadu_III_kwartal_2021-sig-sig.pdf Informacje dodatkowe i komentarz Zarządu do informacji finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
2021-11-26 Anna Szymańska WIceprezes Zarządu
2021-11-26 Mirosław Marek WIceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki