REKLAMA

CPD S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 19:10
publikacja
2021-04-29 19:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_Roczny_Skonsolidowany_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży netto 18 559 46 834 4 148 10 887
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 35 216 64 987 7 871 15 107
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem 23 862 61 833 5 333 14 374
IV. Zysk /strata netto 16 307 60 000 3 645 13 948
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 660 -37 353 -5 512 -8 683
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 135 130 121 542 30 202 28 254
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -79 359 -47 559 -17 737 -11 056
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 31 111 36 630 6 953 8 515
IX. Zysk /strata netto na akcję 0,81 2,52 0,18 0,59
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,81 2,52 0,18 0,59
XI. 12.2020 12.2019 12.2020 12.2019
XII. Aktywa razem 472 346 526 585 102 355 123 655
XIII. Zobowiązania razem 187 298 182 727 40 586 42 909
XIV. Zobowiązania długoterminowe 27 626 82 909 5 986 19 469
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 159 672 99 818 34 600 23 440
XVI. Kapitał własny 285 048 343 858 61 768 80 746
XVII. Kapitał zakładowy 2 637 2 637 571 619Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych
dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP,
obowiązujących na koniec każdego miesiąca okresu obrotowego tj. od 1
stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. - 4,4742 PLN/EUR (od 1 stycznia
2019 do 31 grudnia 2019 r. - 4,3018 PLN/EUR).Pozycje
sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego
przez NBP obowiązującego na 31 grudnia 2020 r., który wynosił 4,6148
PLN/EUR i na 31 grudnia 2019 r., który wynosił 4,2585 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Roczny Skonsolidowany 2020.pdfRaport Roczny Skonsolidowany 2020.pdf Raport Roczny Skonsolidowany 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Colin Kingsnorth Prezes Zarządu
2021-04-29 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2021-04-29 John Purcell Członek Zarządu
2021-04-29 Iwona Makarewicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Marzena Kaczmarska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki