REKLAMA

AGORA: Odpisy aktualizujące wartość aktywów

2020-01-17 17:18
publikacja
2020-01-17 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Agora") informuje, iż zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Grupa Agora ("Grupa") jest w trakcie weryfikowania wyceny swoich aktywów, m.in. w oparciu o długoterminowe prognozy finansowe poszczególnych segmentów Grupy, możliwą do uzyskania rezydualną wartość aktywów oraz przegląd innych założeń przyjętych w modelach wyceny aktywów.

Prowadzone analizy wykazały konieczność dokonania korekty wyceny aktywów spółki GoldenLine oraz udziałów Agory w tej spółce m.in. ze względu na niezrealizowanie przez spółkę założonych na 2019 r. celów finansowych i operacyjnych. Zarząd Spółki zdecydował się w związku z tym na dokonanie odpisu aktualizującego wartości aktywów GoldenLine do ich szacowanej wartości odzyskiwalnej.

Wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki GoldenLine na wynik netto Agory S.A. to około 11,2 mln zł. Wpływ odpisu aktualizującego wartość aktywów tej spółki na skonsolidowany wynik netto Grupy Agora to około 6,5 mln zł, a na skonsolidowany wynik operacyjny na poziomie EBIT to około 7,4 mln zł w czwartym kwartale 2019 r.

Powyższe dane są wstępnymi, niezaudytowanymi danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w toku finalizowania prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2019 r. Ostateczne informacje na temat odpisów aktualizujących Spółka przedstawi w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że szacowane odpisy mają charakter jednorazowy i niepieniężny oraz nie wpłyną na sytuację płynnościową Spółki i Grupy ani na jej zamierzenia strategiczne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Impairment
of assets


The
Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw
(“Company”, “Agora”) hereby informs that the Agora Group ("the Group")
is in the process of verifying the valuation of its assets in accordance
with the International Financial Reporting Standards, inter alia on the
basis of an analysis of long-term financial forecasts for the individual
business segments of the Group, the possible recoverable residual value
of assets and the review of other assumptions made in the asset
valuation models.


The
above mentioned analyses show the necessity for revision of the value of
assets in GoldenLine company and the value of Agora’s stake in that
company due to, inter alia, failure to achieve financial and operating
targets by the company in 2019. The Management Board of Agora S.A.
decided to write off the value of assets in the company to their
estimated recoverable value.


The
company estimates that the impact of 
impairment
of assets in GoldenLine company on Agora’s net result shall amount to ca
PLN 11.2 million. The impact on the consolidated net financial result of
the Agora Group shall amount to ca PLN 6.5 million and on the Group’s
operating result on the EBIT level to ca PLN 7.4 million in the fourth
quarter of 2019.


The
above data are preliminary, non-audited estimates and may change during
the finalization of work on financial statements for the fiscal year
2019. The final and complete information on the impairment of assets
will be provided in the financial statements for the fiscal year 2019.


At
the same time, the Company informs that the aforementioned impairment
losses are one-off and non-cash and do not affect the liquidity of both
the Company and the Group or its strategic intentions.


Legal
basis: Article 17, paragraph 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission directive
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-17 Grzegorz Kania Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki