Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Bilans_3_kw2019-sig-sig-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Pozycje_pozabilansowe_3_kw2019-sig-sig-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Przeplywy_pieniezne_3_kw2019-sig-sig-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Rachunek_zyskow_i_strat_3_kw2019-sig-sig-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Zmiany_w_kapitale_wlasnym_3_kw2019-sig-sig-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_3_kw_2019-sig-signed.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 073 39 730 9 186 9 341
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 053 1 981 483 466
III. Zysk (strata) brutto 1 237 1 405 291 330
IV. Zysk (strata) netto 1 260 1 485 296 349
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 139 -2 997 -738 -705
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 177 110 42 26
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 168 2 573 510 605
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -830 -304 -195 -72
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 708 54 295 13 745 12 627
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 265 37 111 9 427 8 630
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 087 2 341 723 544
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 655 20 751 5 070 4 826
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 443 17 184 4 318 3 996
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 518 514
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,27 0,05 0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,84 2,64 0,66 0,61
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych ( punkty I-VIII) za okres 01.01.2019r.-30.09.2019r. przyjęto
kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujacych na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie,ustalony przez NBP na ten dzień tj.kurs 4,3086.


Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych ( punkty I-VIII) za okres 01.01.2018r.-30.09.2018r. przyjęto
kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujacych na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie,ustalony przez NBP na ten dzień tj.kurs 4,2535.Do
przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2019-
30.09.2019r.(punkty IX-XX) przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten
dzień tj.kurs 4,3736.


Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2018-
31.12.2019r. (punkty IX-XX) przyjeto kurs EURO ogłoszony przez NBP na
ten dzień tj.kurs 4,3000.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Bilans 3 kw2019-sig-sig-sig.pdfBilans 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf Bilans 3 kwartał
Pozycje pozabilansowe 3 kw2019-sig-sig-sig.pdfPozycje pozabilansowe 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf Pozycje pozabilansowe 3 kwartał
Przeplywy pieniezne 3 kw2019-sig-sig-sig.pdfPrzeplywy pieniezne 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf Przepływy pieniężne 3 kwartał
Rachunek zyskow i strat 3 kw2019-sig-sig-sig.pdfRachunek zyskow i strat 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf Rachunek zysków i strat 3 kwartał
Zmiany w kapitale wlasnym 3 kw2019-sig-sig-sig.pdfZmiany w kapitale wlasnym 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf Zamiany w kapitale własnym 3 kwartał

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU
2019-11-20 WOJCIECH KOSIŃSKI V-CE PREZES ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY I ROZWOJU

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 26 165 26 636 27 933 27 817
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 366 394 450 478
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 915 23 358 24 595 25 245
3. Należności długoterminowe 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 1 720 1 720 1 720 1 756
4.1. Nieruchomości 1 720 1 720 1 720 1 756
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 164 1 164 1 168 337
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 164 1 164 1 168 337
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 32 543 28 309 26 362 29 601
1. Zapasy 8 967 10 177 11 210 9 069
2. Należności krótkoterminowe 8 474 5 910 5 051 9 264
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 8 474 5 910 5 051 9 264
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 732 2 002 3 562 2 696
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 732 2 002 3 562 2 696
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 732 2 002 3 562 2 696
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 370 10 220 6 538 8 572
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 58 708 54 945 54 295 57 418
PASYWA
I. Kapitał własny 18 443 17 911 17 184 16 911
1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy 14 972 14 972 13 214 13 214
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 1 260 728 1 758 1 485
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 265 37 034 37 111 40 507
1. Rezerwy na zobowiązania 989 989 1 015 2 462
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 675 675 702 736
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 164 164 164 159
a) długoterminowa 156 156 156 134
b) krótkoterminowa 8 8 8 25
1.3. Pozostałe rezerwy 150 150 150 1 566
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 150 150 150 1 566
2. Zobowiązania długoterminowe 3 087 3 302 2 341 3 363
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 3 087 3 302 2 341 3 363
3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 655 20 538 20 751 21 911
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 21 589 20 472 20 688 21 778
3.4. Fundusze specjalne 65 66 63 133
4. Rozliczenia międzyokresowe 14 534 12 205 13 004 12 771
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 534 12 205 13 004 12 771
a) długoterminowe 3 526 3 626 3 844 8 918
b) krótkoterminowe 11 007 8 579 9 160 3 853
P a s y w a r a z e m 58 708 54 945 54 295 57 418
Wartość księgowa 18 443 17 911 17 184 16 911
Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,84 2,75 2,64 2,60
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 498 1 431 857 982
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 498 1 431 857 982
- udzielonych gwarancji i poręczeń 498 1 431 857 982
2. Inne (z tytułu) 36 391 46 271 58 072 57 192
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 920 920 920 40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 445 1 354 1 193 1 193
- przewłaszcenie na środkach trwałych,hipoteka 29 050 29 050 41 012 41 012
- zastaw na rzeczach ruchomych 4 976 14 947 14 947 14 947
Pozycje pozabilansowe, razem 36 889 47 702 58 929 58 174
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 929 39 073 15 065 39 730
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 756 38 284 14 720 38 941
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 173 789 345 789
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 372 31 815 11 011 32 800
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 182 31 008 10 766 32 133
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 191 807 245 667
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 556 7 258 4 054 6 930
IV. Koszty sprzedaży 1 36 26 61
V. Koszty ogólnego zarządu 1 419 3 790 1 389 4 123
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 137 3 432 2 639 2 746
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 895 3 579 321 1 841
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 132 99 162
2. Dotacje 100 899 161 747
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 323 1 656 0 478
4. Inne przychody operacyjne 472 891 61 454
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 179 4 958 1 489 2 606
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 312 1 572 0 885
3. Inne koszty operacyjne 2 867 3 386 1 489 1 721
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 852 2 053 1 471 1 981
X. Przychody finansowe -7 -4 -157 79
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: -7 -4 3 3
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 0 0 -160 76
XI. Koszty finansowe 314 812 225 655
1. Odsetki w tym: 205 503 231 590
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 109 309 -6 65
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 532 1 237 1 089 1 405
XIII. Podatek dochodowy 0 -22 0 -80
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 -22 0 -80
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XV. Zysk (strata) netto 532 1 260 1 089 1 485
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 532 1 089 1 485
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,19 0,17 0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 912 17 184 15 425 15 425
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 912 17 184 15 425 15 425
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 14 972 13 214 20 019 20 019
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 758 -6 805 -6 805
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 758 0 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 1 758
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6 805 6 805
- pokrycia straty 0 0 6 805 6 805
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 972 14 972 13 214 13 214
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 728 1 758 -6 805 -6 805
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 728 1 758 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 728 1 758 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 758
- zasilenie kapitału zapasowego 0 1 758 0 0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 728 0 0 0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 6 805 6 805
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 6 805 6 805
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6 805 6 805
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 0 6 805 6 805
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 728 0 0 0
4. Wynik netto 532 1 260 1 758 1 485
a) zysk netto 532 1 260 1 758 1 485
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 443 18 443 17 184 16 911
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18 443 18 443 17 184 16 911
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 532 1 260 1 089 1 485
II. Korekty razem -502 -4 399 -1 119 -4 482
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 607 2 015 767 2 387
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 30 36 53 -10
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 202 494 175 543
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -134 -139 -202
6. Zmiana stanu rezerw 0 -26 1 252 1 148
7. Zmiana stanu zapasów 1 210 2 243 1 051 3 623
8. Zmiana stanu należności -2 564 -3 423 -1 921 -2 621
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -179 -1 320 864 -2 820
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 179 -4 298 -3 259 -6 576
11. Inne korekty 14 14 38 45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 30 -3 139 -30 -2 997
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 203 81 162
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 203 81 162
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 0 25 25 52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 25 25 52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 177 56 110
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 6 303 16 127 1 703 6 222
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 6 303 16 127 94 406
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 1 609 5 816
II. Wydatki 5 571 13 959 865 3 649
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 235 13 184 599 2 806
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 135 281 91 300
8. Odsetki 201 494 175 543
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 732 2 168 838 2 573
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 762 -794 864 -314
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 811 -304
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -30 -36 -53 10
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 970 3 526 1 832 3 011
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 732 2 732 2 696 2 696
- o ograniczonej możliwości dysponowania 147 179 480 483
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa 3 kw 2019-sig-signed.pdfInformacja dodatkowa 3 kw 2019-sig-signed.pdf Informacja dodatkowa za 3 kwartał 2019 r.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.