REKLAMA
ZAGŁOSUJ

YOLO S.A.: wyniki finansowe

2021-11-24 19:14
publikacja
2021-11-24 19:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_YOLO_SA_za_3Q2021_-_24.11.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat:
I. Przychody ze sprzedaży 5 657 5 053 1 241 1138
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 178 -1 025 39 -231
III. Zysk (strata) z działalności przed opodatkowaniem -271 -1 970 -59 -443
IV. Zysk (strata) netto -271 -1 970 -59 -443
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 257 5 347 1 592 1 204
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 60 0 14
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 105 -5 934 -1 778 -1 336
VIII. Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalent -847 -527 -186 -119
IX. Zysk (strata) przypadający na 1 akcję w PLN -0,03 -0,22 -0,01 -0,05
X. Zysk (strata) rozwodniony przypadający na 1 akcję w PLN -0,03 -0,22 -0,01 -0,05
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:
XI. Aktywa razem 2 415 10 566 521 2 290
XII. Zobowiązania razem 6 169 14 071 1 332 3 049
XIII. Kapitał własny -3 754 -3 505 -810 -760
XIV. Kapitał podstawowy 8 879 8 879 1 917 1 924
XV. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Spółki (w PLN/EUR na akcję) -0,42 -0,39 -0,09 -0,08
XVI. Liczba akcji (szt.) 8 879 194 8 879 194 8 879 194 8 879 194
XVII. Wypłacona dywidenda/akcję (PLN/EUR) 0 0 0 0
XVIII. Zadeklarowana dywidenda/akcję (PLN/EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport YOLO SA za 3Q2021 - 24.11.2021.pdfRaport YOLO SA za 3Q2021 - 24.11.2021.pdf Raport YOLO S.A. za 3Q2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-24 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
2021-11-24 Kamil Czop Członek Zarządu
2021-11-24 Maciej Królik Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki