REKLAMA

UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

2021-04-28 17:06
publikacja
2021-04-28 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
unima-2020-sprawozdanie-z-badania-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdan_za2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Unima2000_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_przez_Unima_2000_w_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 461 31 915 6 138 7 406
II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -830 1 751 -186 406
III. III. Zysk (strata) brutto -958 33 -214 8
IV. IV. Zysk (strata) netto -968 398 -216 92
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -437 865 -98 201
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 377 -108 84 -25
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -181 -650 -40 -151
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -241 107 -54 25
IX. IX. Aktywa, razem 18 879 25 467 4 091 5 980
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 735 11 951 1 459 2 806
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 318 1 416 286 333
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 417 10 535 1 174 2 474
XIII. XIII. Kapitał własny 12 144 13 516 2 632 3 174
XIV. XIV. Kapitał podstawowy 2 735 2 735 593 642
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,35 0,15 -0,08 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,44 4,94 0,96 1,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,14 0,03 0,00Pozycje aktywów i
pasywów przeliczono według średniego kursu obowiązującego na dzień
sporządzania sprawozdania:


- 31 grudnia 2020           4,6148
PLN / EURO (tabela 255/A/NBP/2020)


- 31 grudnia 2019           4,2585
PLN / EURO (tabela 251/A/NBP/2019)


Pozycje rachunku zysków i strat oraz
pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:


- rok 2020                           
4,4741 PLN / EURO


- rok 2019                           
4,3018 PLN / EURO


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa.pdfList_Prezesa.pdf List Prezesa
unima-2020-sprawozdanie-z-badania-sig.pdfunima-2020-sprawozdanie-z-badania-sig.pdf Sprawozdanie z badania
Informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej.pdfInformacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej.pdf Informacja Zarządu- Audytor
Oświadczenie_Zarządu.pdfOświadczenie_Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu- Sprawozdanie
Ocena_RN_sprawozdan_za2020_rok.pdfOcena_RN_sprawozdan_za2020_rok.pdf Ocena Rady
Sprawozdanie_finansowe_Unima2000_za_2020_rok.pdfSprawozdanie_finansowe_Unima2000_za_2020_rok.pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_za_2020.pdfSprawozdanie_z_działalności_Emitenta_za_2020.pdf Sprawozdanie z działalności
Oświadczenie_o_stosowaniu_ładu_korporacyjnego_przez_Unima_2000_w_2020.pdfOświadczenie_o_stosowaniu_ładu_korporacyjnego_przez_Unima_2000_w_2020.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_audytu.pdfOświadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_audytu.pdf Oświadczenie RN w sprawie KA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2021-04-28 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki