REKLAMA

TXM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-28 23:33
publikacja
2021-04-28 23:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_TXM_za_rok_2020_vF_p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy_F_p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiad._zarzadu_mssf_txm__2020_vF_p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_ladzie_TXM_za_2020_vF_p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_o_informacji_niefinansowej_TXM_za_2020_vF_p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawzdanie_z_dzialanosci_TXM_za_2020_rok_vF_p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_TXM_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 139 637 223 712 31 209 52 004
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (22 351) (46 836) (4 996) (10 888)
III. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (12 380) (57 385) (2 767) (13 340)
IV. Zysk (strata) netto (12 380) (61 889) (2 767) (14 387)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy (12 380) (61 889) (2 767) (14 387)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 105 32 176 3 823 7 480
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 438 (1 374) 98 (319)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 986) (30 652) (4 020) (7 125)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (443) 150 (99) 35
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,01) (0,03) (0,00) (0,01)
XI. wg stanu na dzień 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 87 177 124 111 18 891 29 144
XIII. Aktywa obrotowe 34 860 46 938 7 554 11 022
XIV. Aktywa trwałe 52 318 77 173 11 337 18 122
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 674 210 333 24 849 49 391
XVI. Zobowiązania zablokowane do płatności 8 228 117 150 1 783 27 510
XVII. Zobowiazania długoterminowe 36 171 29 578 7 838 6 946
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 70 275 63 604 15 228 14 936
XIX. Kapitał własny (27 497) (86 221) (5 958) (20 247)
XX. Kapitał zakładowy 77 780 77 780 16 854 18 265
XXI. Liczba akcji 1 944 500 000 1 944 500 000 1 944 500 000 1 944 500 000
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,01) (0,04) (0,00) (0,01)


Powyższe dane finansowe za 2020 oraz 2019 roku rok zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
roku) – 4,4742 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku -
4,3018 PLN / EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe TXM za rok 2020 vF_p.pdfSprawozdanie Finansowe TXM za rok 2020 vF_p.pdf JEDNOSTKOWE SPRAOWZDANIE FINANSOWE TXM S.A. ZA ROK 2020
List do Akcjonariuszy F_p.pdfList do Akcjonariuszy F_p.pdf LIST DO AKCJONARIUSZY
oświad. zarządu mssf_txm_ 2020 vF_p.pdfoświad. zarządu mssf_txm_ 2020 vF_p.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MSSF
Oświadczenie o ładzie TXM za 2020 vF_p.pdfOświadczenie o ładzie TXM za 2020 vF_p.pdf OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ TXM S.A.
Sprawozdanie o informacji niefinansowej TXM za 2020 vF_p.pdfSprawozdanie o informacji niefinansowej TXM za 2020 vF_p.pdf SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Sprawzdanie z działaności TXM za 2020 rok vF_p.pdfSprawzdanie z działaności TXM za 2020 rok vF_p.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TXM SA ZA ROK 2020
Sprawozdanie z badania TXM_2020-sig.pdfSprawozdanie z badania TXM_2020-sig.pdf SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 MARCIN ŁUŻNIAK WICEPREZES ZARZĄDU
2021-04-28 AGNIESZKA SMARZYŃSKA WICEPREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 HENRYK PŁONKA GŁÓWNY KSIĘGOWY
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki