REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2022-05-26 19:27
publikacja
2022-05-26 19:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTowerGroup_03_2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy_1Q2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 1 884 16 818 412 3 759
II. Koszty sprzedanych produktów i usług 963 14 267 210 3 189
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 922 2 551 201 570
IV. Koszt ogólnego zarządu 1 227 1 223 268 273
V. Zysk (strata) ze sprzedaży (359) 1 329 (78) 297
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (276) 1 429 (60) 319
VII. Zysk (strata) netto (2 197) 433 (480) 97
VIII. STAN NA DZIEŃ: 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
IX. Aktywa trwałe 59 332 60 668 12 753 13 191
X. Aktywa obrotowe 44 530 43 109 9 571 9 733
XI. Aktywa razem 103 863 103 778 22 324 22 563
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki dominującej 57 764 59 849 12 416 13 012
XIII. Zobowiązania długoterminowe 15 698 16 019 3 374 3 483
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 30 338 27 735 6 521 6 030
XV. Zobowiązania razem 46 035 43 754 9 895 9 513
XVI. Pasywa razem 103 863 103 778 22 324 22 563
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTowerGroup_03_2022-sig.pdfSkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTowerGroup_03_2022-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tower Investments
List do Akcjonariuszy 1Q2022-sig.pdfList do Akcjonariuszy 1Q2022-sig.pdf List do Akcjonariuszy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki