29,6000 zł
-0,34% -0,1000 zł
Tower Investments SA (TOW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_TISA_30.09.2019.BES-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_TISA_3Q2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 25 607 37 257 5 943 8 759
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 151 9 650 1 892 2 269
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 908 7 936 1 603 1 866
IV. Zysk (strata) netto 5 598 6 081 1 299 1 430
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 059) 30 732 (246) 7 225
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 521) (2 264) (1 049) (532)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 737) (9 626) (867) (2 263)
VIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (9 316) 18 842 (2 162) 4 430
IX. STAN NA DZIEŃ 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018
X. AKTYWA TRWAŁE 55 196 41 087 12 620 9 619
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 3 115 1 552 712 363
XII. Nieruchomości inwestycyjne 32 029 17 930 7 323 4 198
XIII. Należności 1 253 1 247 287 292
XIV. Pożyczki 50 7 839 11 1 835
XV. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 111 9 184 25 2 150
XVI. AKTYWA OBROTOWE 55 594 64 147 12 711 15 018
XVII. Zapasy 16 339 17 787 3 736 4 164
XVIII. Należnosci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 755 18 634 6 117 4 363
XIX. Pożyczki 1 818 2 763 416 647
XX. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 158 383 36 90
XXI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 049 24 313 1 840 5 692
XXII. AKTYWA RAZEM 110 790 105 234 25 332 24 637
XXIII. KAPITAŁ WŁASNY 66 064 64 033 15 105 14 991
XXIV. Kapitał podstawowy 1 561 1 561 357 363
XXV. Akcje własne (165) (71) (38) (17)
XXVI. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 30 072 30 072 6 876 7 040
XXVII. Pozostałe kapitały 13 271 9 959 3 034 2 332
XXVIII. Zyski zatrzymane: 21 326 22 512 4 876 5 270
XXIX. - zysk (strata) z lat ubiegłych 15 728 16 428 3 596 3 846
XXX. zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej 5 598 6 084 1 280 1 424
XXXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki dominującej 66 064 64 033 15 105 14 991
XXXII. Udziały nie dające kontroli 0 0 0 0
XXXIII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 14 523 31 007 3 321 7 259
XXXIV. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 4 706 24 926 1 076 5 836
XXXV. Leasing finansowy 1 924 656 440 154
XXXVI. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 911 4 529 1 580 1 060
XXXVII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 30 203 10 194 6 906 2 387
XXXVIII. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 9 208 2 015 2 105 472
XXXIX. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 20 369 7 347 4 657 1 720
XL. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 44 603 10 141
XLI. ZOBOWIĄZANIA RAZEM 44 726 41 201 10 226 9 646
XLII. PASYWA RAZEM 110 790 105 234 25 332 24 637
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny TISA 30.09.2019.BES-sig.pdfSkonsolidowany raport kwartalny TISA 30.09.2019.BES-sig.pdf Skonsolidowany raport kwartalny TI S.A. 3Q2019
List do akcjonariuszy TISA 3Q2019-sig.pdfList do akcjonariuszy TISA 3Q2019-sig.pdf List do akcjonariuszy TISA 3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.