REKLAMA

TIM: wyniki finansowe

2021-04-21 17:49
publikacja
2021-04-21 17:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania/static/att/emitent/2021-04/SF_TIM_SA_31.12.2020_202104211938417045.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_TIM_SA_31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalności_Grupy_Kapitalowej_TIM_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_2020_r_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oświadczenie_RN_TIM_SA_w_sprawie_Komitetu_Audytu_(2020).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 935727 798417 210517 185730
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45382 29560 10210 6876
IV. Zysk (strata) brutto 44946 29206 10112 6794
V. Zysk (strata) netto 36039 22714 8108 5284
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13314 37320 2995 8681
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12279 (1253) 2762 (291)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (31537) (20348) (7095) (4733)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (5944) 15719 (1337) 3657
X. stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019
XI. Aktywa, razem 392651 374457 85085 87932
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 214453 205658 46471 48293
XIII. Zobowiązania długoterminowe 15136 12657 3280 2972
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 199317 193001 43191 45321
XV. Kapitał własny 178198 168799 38614 39638
XVI. Kapitał zakładowy 22199 22199 4810 5213
XVII. Liczba akcji (w tys.szt) 22199 22199 22199 22199
XVIII. 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,62 1,02 0,37 0,24
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/eur) 1,62 1,02 0,37 0,24
XXI. stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 8,03 7,60 1,74 1,79
XXIII. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/eur) 8,03 7,60 1,74 1,79


Zastosowany do przeliczeń kurs EUR: kurs średnioroczny (31.12.2020)-
4,4449 PLN; (31.12.2019) - 4,2648 PLN; kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego (31.12.2020) - 4,6148 PLN; (31.12.2019) - 4,2585 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF_TIM_SA_31.12.2020.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF_TIM_SA_31.12.2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TIM S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.
SF TIM_SA_31.12.2020.pdfSF TIM_SA_31.12.2020.pdf Sprawozdanie finansowe TIM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2020 roku.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok, zawierajace Sprawozdanie z działalności TIM S.a. za 2020 rok.
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020 r_.pdfSprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020 r_.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM S.A. w sprawie oceny sprawozdań.
Oświadczenie_RN_TIM_SA_w sprawie Komitetu Audytu (2020).pdfOświadczenie_RN_TIM_SA_w sprawie Komitetu Audytu (2020).pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM S.A. w sprawie Komitetu Audytu.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2021-04-21 Piotr Nosal Członek Zarządu
2021-04-21 Piotr Tokarczuk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Beata Szynol - Karaś Dyrektor Wydziału Księgowości-Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki