REKLAMA

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2021-04-26 11:38
publikacja
2021-04-26 11:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_TERMO-REX_za_2020r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_TERMO-REX_za_2020r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX_(2).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_Spr_BR_skons_TR-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu__w_sprawie_rzetelnosci_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Termo-Rex_SA_dotyczace_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_i_rocznego_sprawozdania_z_dzialalnosci_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza_TERMO-REX.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Termo-Rex_SA_dotyczace_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Aktywa trwałe 23818 22897 5151 5377
II. Aktywa niematerialne 34 33 7 7
III. Aktywa z ty. prawa do użytkowania 1365 1760 296 413
IV. Rzeczowe aktywa trwałe 13057 14829 2829 3482
V. Nieruchomości inwestycyjne 7926 4883 1718 1147
VI. Inwestycje pozostałe 1209 1145 262 268
VII. Aktywa z tyt. odroczonego podatko dochodowego 212 218 46 51
VIII. Inne aktywa 15 29 3 7
IX. Aktywa obrotowe 25412 17296 5507 4061
X. Zapasy 6743 1229 1461 289
XI. Należności handlowe 10280 10768 2228 2529
XII. Należności z tyt. umów o roboty budowlane 0 1022 0 240
XIII. Nalezności pozostałe 2392 1616 518 379
XIV. Aktywa finansowe 174 504 38 118
XV. Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 5812 2157 1259 506
XVI. Aktywa razem 49230 40193 10668 9438
XVII. Kapitał własny 28209 25804 6113 6059
XVIII. Kapitał podstawowy 11350 11350 2459 2665
XIX. Inne składniki kapitału własnego 9824 5717 2129 1343
XX. Zyski zatrzymane 3529 4913 765 1154
XXI. Zobowiązania długoterminowe 4985 2868 1080 673
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 16036 11521 3475 2705
XXIII. Pasywa razem 49230 40193 10668 9438
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 54323 64009 12142 14879
XXV. Koszt sprzedanych produktów 44285 53607 9898 12461
XXVI. Koszty sprzedaży 2849 1880 637 437
XXVII. Koszty zarządu 4781 4999 1069 1162
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 1348 416 301 97
XXIX. Pozostałe koszty operacyjne 380 222 85 52
XXX. Zysk z działalności nwestycyjnej 673 2750 150 639
XXXI. Przychody finansowe 4 9 1 2
XXXII. Koszty finansowe 141 227 32 53
XXXIII. Zysk przed opodatkowaniem 3912 6249 874 1452
XXXIV. Podatek dochodowy 888 1410 198 328
XXXV. Zysk netto 3024 4829 676 1124
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXXVI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1633 4808 365 1117
XXXVII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1536) (489) (343) (113)
XXXVIII. Przepływy pieniężne z działalności finanswej 3558 (2239) 795 (521)
XXXIX. Przeoływy pieniężne netto 3655 2080 817 483
XL. Sroski pieniężne na koniec okresu 5812 2157 1299 501
XLI. EBIT 4024 6423 899 1493
XLII. EBITDA 5125 7450 1145 1732
XLIII. Liczba akcji (szt) 113500000 113500000 113500000 113500000
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,22 0,05 0,04
XLV. Zadeklarowana dywidenda 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdfList Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-REX za 2020r..pdfSkonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-REX za 2020r..pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2020r.pdfSprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2020r.pdf
GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdfGPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf
20 Spr BR skons TR-sig.pdf20 Spr BR skons TR-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdfOcena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2021-04-26 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
2021-04-26 Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki