REKLAMA
PIT 2023

T-BULL S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 14:09
publikacja
2023-11-29 14:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TBL_raport_3Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TBL_SF_3Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 5 212 6 699 1 139 1 429
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 867 -404 -408 -86
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 876 -1 473 -628 -314
IV. Zysk (strata) netto -2 947 -1 417 -644 -302
V. Suma dochodów całkowitych -2 737 -2 080 -598 -444
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -558 136 -122 29
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 061 -2 540 -232 -542
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 450 897 317 191
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -169 -1 507 -37 -322
X. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2023 r. 31.12.2022 r. 30.09.2023 r. 31.12.2022 r.
XI. Aktywa trwałe 7 606 9 164 1 641 1 954
XII. Aktywa obrotowe 1 883 2 531 406 540
XIII. Kapitał własny 7 988 10 725 1 723 2 287
XIV. Kapitał zakładowy 119 119 26 25
XV. Zobowiązania 1 501 969 324 207
XVI. Suma bilansowa 9 490 11 694 2 047 2 493


Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dany dzień
bilansowy. Przyjęte kursy wynoszą:


– na dzień 30.09.2023 r.: 1 EUR = 4,6356 PLN;


– na dzień 31.12.2022 r.: 1 EUR = 4,6899 PLN.

Pozycje sprawozdań z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdań z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego.
Przyjęte kursy wynoszą:


– za okres 01.01.2023 r. – 30.09.2023 r.: 1 EUR = 4,5773 PLN;


– za okres 01.01.2022 r. – 30.09.2022 r.: 1 EUR = 4,6880 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TBL_raport_3Q2023.pdfTBL_raport_3Q2023.pdf
TBL_SF_3Q2023.pdfTBL_SF_3Q2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Damian Fijałkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki