SONEL S.A.: wyniki finansowe

2019-11-26 06:01
publikacja
2019-11-26 06:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_GK_SONEL_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_skosolidowany_raport_GK_SONEL_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL
dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 428 64 003 18 667 15 047
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 213 5 464 1 906 1 285
III. Zysk (strata) brutto 8 202 5 676 1 904 1 334
IV. Zysk (strata) netto 7 134 4 714 1 656 1 108
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 246 5 622 2 378 1 322
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 112 -6 233 -2 115 -1 465
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 038 780 -473 183
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -904 169 -210 40
dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
IX. Aktywa, razem 105 551 95 401 24 134 22 186
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 661 14 648 5 639 3 407
XI. Zobowiązania długoterminowe 546 0 125 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 270 10 210 3 491 2 374
XIII. Kapitał własny 80 890 80 753 18 495 18 780
XIV. Kapitał akcyjny 1 400 1 400 320 326
XV. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,51 0,34 0,12 0,08
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,78 5,77 1,32 1,34
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,10 0,11 0,02
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.
dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 706 5 298 2 021 1 246
XX. Zysk (strata) brutto 8 892 5 640 2 064 1 326
XXI. Zysk (strata) netto 7 753 4 763 1 799 1 120
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 997 9 556 2 784 2 247
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 014 -8 669 -2 324 -2 038
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 114 -864 -723 -203
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -1 131 23 -262 5
dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
XXVI. Aktywa, razem 101 796 92 589 23 275 21 532
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 296 12 843 4 869 2 987
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 546 0 125 0
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 11 964 8 464 2 736 1 968
XXX. Kapitał własny 80 499 79 746 18 406 18 546
XXXI. Kapitał akcyjny 1 400 1 400 320 326
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,55 0,34 0,13 0,08
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,75 5,65 1,31 1,32
XXXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,10 0,11 0,02


Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01-01-2019 do 30-09-2019 w
zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów i według stanu na dzień
30-09-2019 w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowej.Dane za
okresy porównywalne prezentowane są za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018
roku w zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów i według stanu na
dzień 31-12-2018 w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowej.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport GK SONEL za III kwartał 2019.pdfSkonsolidowany raport GK SONEL za III kwartał 2019.pdf Skonsolidowany raport GK SONEL za III kwartał 2019
Informacja dodatkowa skosolidowany raport GK SONEL za III kwartał 2019.pdfInformacja dodatkowa skosolidowany raport GK SONEL za III kwartał 2019.pdf Informacja dodatkowa skosolidowany raport GK SONEL za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu
2019-11-26 Jan Walulik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki