REKLAMA

SIMPLE: wyniki finansowe

2020-03-03 01:57
publikacja
2020-03-03 01:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Simple_SA_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Simple_za_rok_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Simple_SA_-_sprawozdanie_z_badania_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._KA_par._70_Simple_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._SF_par._70_Simple_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 44 319 43 639 10 303 10 227
II. Zysk z działalności operacyjnej 5 496 4 902 1 278 1 149
III. Zysk za okres sprawozdawczy brutto 5 440 4 867 1 265 1 141
IV. Zysk za okres sprawozdawczy netto 4 917 4 141 1 143 971
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 760 450 1 107 105
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 206 -1 920 -280 -450
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 567 -1 563 -829 -366
VIII. Środki pieniężne netto na koniec okresu 224 237 52 56
IX. Aktywa trwałe 25 801 24 106 6 059 5 606
X. Aktywa obrotowe 20 115 19 234 4 724 4 473
XI. Kapitał własny 23 215 20 223 5 451 4 703
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 702 23 118 5 331 5 376
XIII. Średnia liczba akcji zwykłych (sztuk) 4 812 160 4 812 160 4 812 160 4 812 160
XIV. Zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) 1,02 0,86 0,24 0,20
XV. Rozwodniony zysk na jedn akcję (w PLN na jedną akcję) 1,02 0,86 0,24 0,20


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 31.12.2019 r.wynoszącego 4,2585 zł/EURO oraz dla
danych porównawczych na 31.12.2018 r. wynoszącego 4,3000 zł/EUROPoszczególne
pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,3018
zł/EURO za rok 2019 i 4,2669 zł/EURO za rok 2018


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Simple SA za rok 2019.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Simple SA za rok 2019.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Simple SA za rok 2019
Sprawozdanie z działalności GK Simple za rok 2019_.pdfSprawozdanie z działalności GK Simple za rok 2019_.pdf Sprawozdanie z działalności GK Simple za rok 2019
Simple SA - sprawozdanie z badania 2019.pdfSimple SA - sprawozdanie z badania 2019.pdf Sprawozdanie z badania Simple SA 2019
Oświadczenie RN dot. KA_par. 70_Simple SA.pdfOświadczenie RN dot. KA_par. 70_Simple SA.pdf Oświadczenie RN dot. KA_par.70_Simple SA
Oświadczenie RN dot. SF_par. 70_Simple S.A..pdfOświadczenie RN dot. SF_par. 70_Simple S.A..pdf Oświadczenie RN dot. SF_par.70_Simple SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-03 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-03-03 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-03-03 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-03 Tomasz Kowalczyk Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki