REKLAMA
BADANIE

SELVITA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku / Publication dates for periodic reports in 2023

2023-01-25 16:06
publikacja
2023-01-25 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-25
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku / Publication dates for periodic reports in 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 – 30.03.2023 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 – 30.05.2023 r.
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 – 27.09.2023 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 – 15.11.2023 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za H1 2023. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Selvita będą natomiast zawierały kwartalne informacje finansowe dotyczące Emitenta. Odpowiednio, skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Selvita będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Publication dates for periodic reports in 2023


The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
Krakow ("Issuer"), acting pursuant to § 80.1 of the Regulation of the
Minister of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic
information published by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the laws of non-member
state ("Regulation"), hereby announces the publication dates for
periodic reports in the year 2023:


- separate and consolidated annual report for 2022 – 30.03.2023


- consolidated quarterly report for I quarter of 2023 – 30.05.2023


- consolidated semi-annual report for I half of 2023 – 27.09.2023


- consolidated quarterly report for III quarter of 2023 – 15.11.2023


At the same time, the Management Board of the Issuer informs that
pursuant to § 62.1 and § 62.3 of the Regulation, the Issuer will not
publish individual separate quarterly reports and individual separate
semi-annual report for H1 2023. The consolidated quarterly reports of
the Selvita Group will, however, contain quarterly financial information
about the Issuer. Accordingly, the consolidated semi-annual report of
the Selvita Group will contain the Issuer’s semi-annual summary
financial statement together with the report of the entity authorized to
audit financial statements.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-25 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2023-01-25 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki