REKLAMA

ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PC

2019-12-04 17:44
publikacja
2019-12-04 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-04
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 18 listopada 2019 r., w którym Spółka informowała o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji na okaziciela serii PC przez Spółkę do łącznej maksymalnej kwoty 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych), niniejszym informuje, że doszło do definitywnego przydziału i wyemitowania 1.000 sztuk obligacji na okaziciela serii PC o łącznej wartości 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych), o wartości nominalnej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda, w wyniku zapisania posiadaczy powyższych obligacji w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez mBank S.A. jako agenta emisji („Agent Emisji”). Obligacje serii PC zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem Agenta Emisji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zmian.).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-04 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki